Hi, we zijn Infino... Psstt.. onze service is afhankelijk per regio. Pick je regio, dan krijg je content op maat.

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Home chevron right Blog chevron right Groeipakket

Groeipakket: welke toeslagen mogelijk in welke situaties?

01 januari 0001

Je hebt recht op het Groeipakket voor je kind(eren) maar je zou graag willen weten of je aanspraak kunt maken op een bijkomende hulp? Weet dat er verschillende toeslagen mogelijk zijn in functie van je gezinssituatie, van je inkomen en volgens de behoeften van je kind.

Wat is het Groeipakket?

Je herinnert je vast nog dat de kinderbijslag in Vlaanderen enkele maanden geleden werd vervangen door het “Groeipakket”. Hierin heeft elk kind dat op of na 1 januari 2019 is geboren recht op een “basisbedrag”. Dit bedraagt € 169,79 per maand. Het Groeipakket is echter veel meer dan alleen kinderbijslag! Aan dit basisbedrag kunnen eventueel bepaalde toeslagen worden toegevoegd, afhankelijk van de gezinssituatie en, voor sommige toeslagen, van het gezinsinkomen. Hier geven we je een overzicht van de mogelijke toeslagen met een verklaring voor elk ervan.

 Ter herinnering: als je kind vóór 1 januari 2019 is geboren, behoud je hetzelfde bedrag aan kinderbijslag als vroeger.

Meer over het Groeipakket?

Toeslagen met betrekking tot het gezin 

De sociale toeslag

Deze toeslag kan aan alle gezinnen worden toegekend, afhankelijk van de grootte en van het inkomen van het gezin maar ook in functie van de geboortedatum van de kinderen. Het werd ingevoerd om gezinnen met minder financiële middelen te helpen, zodat ze de kosten van het opvoeden van de kinderen zouden kunnen dragen. 

Wat moet je doen om deze toeslag te ontvangen? 

Een eerste onderzoek wordt automatisch uitgevoerd voor een toekenningsjaar (d.w.z. van 1 oktober tot 30 september van het volgende jaar) op basis van de ontvangst van het laatste aanslagbiljet. Je hoeft niets te doen want dit onderzoek gebeurt automatisch en elk jaar voor alle dossiers. Indien zich in de loop van het toekenningsjaar een wijziging voordoet, wordt de situatie opnieuw bekeken. 

Je had geen recht op de toeslag maar je situatie is in de loop van een toekenningsjaar veranderd. Er zijn twee manieren om het recht op de sociale toeslag te herzien: 

 1. Elektronisch: we ontvangen de informatie automatisch in het dossier dat een van de ouders een leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt. In dit geval wordt de sociale toeslag automatisch toegekend voor de maanden waarin dit type inkomen wordt toegekend. 
 2. Handmatig: je professionele situatie is veranderd en je lijdt een groot inkomensverlies of je bent alleenstaande ouder geworden? Het is mogelijk om de toekenning van de sociale toeslag aan je dossierbeheerder te vragen. Hiervoor moet je het bewijs van het inkomensverlies brengen en dus aantonen dat je gedurende 6 opeenvolgende maanden onder de inkomensgrens blijft die je situatie betreft. In het geval van een alleenstaande ouder gebeurt deze handmatige aanvraag alleen als we het automatische onderzoek niet van tevoren konden uitvoeren. 
Welk inkomen wordt in aanmerking genomen? 

Bij de berekening van het inkomen van het gezin wordt rekening gehouden met de volgende inkomsten: 

 • Het belastbare inkomen vóór aftrek:
  - van de beroepsinkomens (voor de loontrekkers vóór aftrek van de beroepskosten en voor de zelfstandigen na aftrek van de beroepskosten vermenigvuldigd met 100/80),
  - van de prestaties van de ziekteverzekering,
  - van de werkloosheidsuitkeringen,
  - van de rustpensioenen,
 • 80% van de ontvangen alimentaties,
 • De inkomens uit onroerend goed,
 • De inkomensvervangende tegemoetkoming die aan mensen met een beperking wordt toegekend,
 • Het leefloon (of gelijkwaardig),
 • De inkomens toegekend aan het personeel van een Europese instelling of een andere internationale organisatie.
Overzichtstabel van de bedragen vanaf 01/01/2019 (en geïndexeerd op 01/09/2021)

Jaarinkomen

< € 32.238,01

Tussen € 32.238,01 en € 63.672,48

Alleen als een kind op of na 01/01/2019 is geboren in het gezin

1 of 2 kinderen

€ 53,06

   -

Vanaf 3 kinderen

€ 84,89

€ 63,67 

Deze toeslag wordt altijd per kind en per maand toegekend.

Je kind(eren) is/zijn vóór 1 januari 2019 geboren? Zoals reeds gezegd, blijf je hetzelfde bedrag als vroeger ontvangen. Je kan nog steeds aanspraak maken op de sociale toeslag die onder het oude kinderbijslagregime werd ingevoerd. 

Wens je je aan te sluiten bij Infino ?

Maak je nog geen deel uit van de grote Infino-familie en wens je je bij ons aan te sluiten? Het vraagt maar een paar minuten!

Ik sluit me nu aan bij Infino

De zorgtoeslagen

De wezentoeslag

Deze toeslag wordt toegekend aan kinderen die helaas een of beide ouders hebben verloren. Let op: voor deze toeslag is de overlijdensdatum van de ouder van belang: 

 1. Is de ouder vóór 1 januari 2019 overleden dan blijft de oude regeling voor het wezenrecht van toepassing. D.w.z. dat de toeslag alleen wordt toegekend als de andere ouder niet met iemand anders gaat samenwonen of trouwen.
 2. Is de ouder op of na 1 januari 2019 overleden dan is de nieuwe regeling van toepassing. In dit geval maakt het niet uit of de andere ouder weer gaat samenwonen; een maandelijkse toeslag van € 84,89 wordt bovenop het basisbedrag toegekend. Als de tweede ouder overlijdt, wordt een maandelijkse toeslag van € 375,41 toegekend. 


De zorgtoeslagen voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte

Deze bijkomende toeslag wordt toegekend voor kinderen met een beperking of aandoening. De procedure blijft dezelfde ongeacht of je kind voor of na 2019 is geboren. Jij of de arts van je kind dient de aanvraag voor de toeslag in bij je uitbetalingsinstelling voor het Groeipakket. Vóór 2019 werd deze aanvraag overgedragen aan de FOD Sociale Zekerheid maar sinds 2019 wordt deze doorgegeven aan het agentschap Kind & Gezin. Vervolgens wordt een dossier aangemaakt en zal een arts de gevolgen van de hulpbehoefte van je kind beoordelen. Op basis van deze evaluatie worden een aantal punten toegekend in zogenaamde “pijlers”. Er zijn er 3 en aan de hand daarvan kunnen we weten welk maandelijks bedrag aan je kind kan worden toegekend. Deze pijlers staan voor de ernst van de aandoening van je kind.

38 736 kinderen ontvangen een zorgtoeslag omwille van een specifieke ondersteuningsbehoefte.


De pleegzorgtoeslag

Vanaf 1 januari 2019 wordt wanneer een kind in een pleeggezin wordt geplaatst een pleegzorgtoeslag van € 65,58 per maand toegekend: 

 1. Aan het pleeggezin als het kind voor lange tijd bij het gezin wordt geplaatst,
 2. Aan de laatste begunstigde voorafgaand aan de plaatsing indien het kind voor een korte periode bij het pleeggezin wordt geplaatst.

De participatietoeslagen

Deze 3 toeslagen zijn in het Groeipakket opgenomen om het plaatsen in een opvangvoorziening en/of de scholing van de kinderen te stimuleren.

De kinderopvangtoeslag

Deze toeslag wordt toegekend wanneer je kind in een kinderopvang met een vergunning van de Vlaamse gemeenschap gaat waarvan de prijs niet gekoppeld is aan het inkomen van de ouders. Dankzij het Groeipakket ontvang je een bedrag van € 3,36 per dag aanwezigheid op de kinderopvang. Je hoeft niets te doen, de informatie over het aantal dagen aanwezigheid wordt automatisch doorgegeven aan je uitbetalingsinstelling via Kind & Gezin. Als je kind een halve dag naar de kinderopvang gaat, heb je dan ook recht op de helft van het bedrag van de toeslag voor een dag. Let op: vanaf het ogenblik dat je kind naar de kleuterschool gaat, heb je geen recht meer op deze toeslag.

De kleutertoeslag

De uitbetalingsinstellingen voor het Groeipakket betalen deze toeslag aan gezinnen waarvan de kinderen van 3 en 4 jaar in de kleuterschool zijn ingeschreven en daar gedurende een minimum aantal dagen van het schooljaar aanwezig zijn. Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt het bedrag van €  137,96 automatisch en in één keer uitbetaald na de 3e en/of 4e verjaardag van het kind, zonder dat de ouders hierom hoeven te vragen. Indien we op het ogenblik van de 4e verjaardag geen informatie hebben ontvangen waaruit blijkt dat het kind gedurende de laatste 2 schooljaren aan deze voorwaarde heeft voldaan, onderzoeken we dit verder om na te gaan hoeveel dagen het kind gedurende elk schooljaar aanwezig is geweest.

De schooltoeslag of de selectieve participatietoeslag

Deze toeslag, die via het Groeipakket zal worden betaald, wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 ingevoerd en vervangt de vroegere schooltoeslag die door het Vlaams Ministerie van Onderwijs werd betaald. De schooltoeslag wordt automatisch betaald door de uitbetalingsinstelling voor het Groeipakket (de informatie wordt haar elk jaar toegestuurd) voor de kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in een Nederlandstalige school in Vlaanderen of in Brussel. De automatische betaling vindt gewoonlijk plaats tussen september en december van elk jaar. Lees voor meer details over deze beurs/toeslag ons artikel over dit onderwerp.


Toeslag voor iedereen

De universele participatietoeslagen

Deze toeslag wordt ieder jaar toegekend aan alle kinderen die recht hebben op het basisbedrag voor de maand juli. Het is de enige voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen. Deze wordt dus elk jaar begin augustus uitbetaald.

Het bedrag van deze toeslag verschilt naargelang de leeftijd van de kinderen en ligt tussen € 21,23 en € 63,67. 

Aarzel niet om ons te contacteren om je dossier te bekijken en na te gaan of je aan de voorwaarden voor een van deze toeslagen voldoet want bij Infino bekijken we elk dossier individueel. Denk eraan ons contactformulier in te vullen en je beheerder zal contact met je opnemen om je te helpen.


Deel deze pagina met je netwerk

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.