YouTube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Kinderbijslag in Brussel: waarop heb je recht?

Vanaf 1 januari 2020 zullen alle kinderen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, in aanmerking komen voor de nieuwe kinderbijslag. Dankzij dit systeem zal geen enkel Brussels gezin worden benadeeld.

Bovendien worden de bedragen van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex (berekend door de regering). Alle hieronder vermelde bedragen zijn dus van toepassing na indexering op 01/12/2022, uitbetaling vanaf januari 2023.

Introductie

De kinderbijslag werd geregionaliseerd en wijzigde. Niet altijd even makkelijk… Daarom geven we graag een woordje uitleg over de veranderingen.

De grootste verandering: jouw kinderbijslag wordt nu berekend op basis van de leeftijd van je kinderen en niet op basis van de volgorde waarin ze in je leven kwamen (hun rang, in vaktaal).

Zoals alle ouders van Brusselse kinderen ontvang je vanaf 1 januari 2020 de nieuwe bedragen, berekend volgens de hervorming. Of je kinderen nu voor of na 1 januari 2020 geboren zijn maakt geen verschil.

Stel je na het lezen van deze pagina vast dat je niet het bedrag van de nieuwe hervorming ontvangt? Dat is volkomen normaal. De Brusselse Regering wilde immers niet dat er ook maar één gezin op zou achteruitgaan. Als het nieuwe systeem  voor jou en je gezin minder voordelig zou zijn, schakel je bijgevolg niet over op het nieuwe systeem en behoud je het kinderbijslagbedrag waarop je recht had in december 2019.

1. Basisbedragen

  • Voor gezinnen met een enig kind (van 0 tot 24 jaar) en met een gezinsinkomen van meer dan € 37.126,55 bruto / jaar
Enig kind geboren voor 1 januari 2020
€ 164,04  /maand
Enig kind geboren na 1 januari 2020
€ 175,76  /maand
  • Voor alle andere gezinnen
Leeftijd
Kinderen geboren voor 1 januari 2020
Kinderen geboren na 1 januari 2020
Hogere studies
Van 0 tot 11 jaar
€ 164,04 /
maand
€ 175,76 / maand
/
Van 12 tot 17 jaar € 175,75 / maand
€ 187,47 / maand
/
Van 18 tot 24 jaar
€ 175,75 / maand
€ 187,47 / maand
Nee
Van 18 tot 24 jaar
€ 187,47 / maand
€ 199,19 / maand
Ja


2. Toeslagen

Jaarlijkse leeftijdstoeslag

Van kleuterschool tot hoger onderwijs, een schooltoeslag is altijd welkom. En deze wordt eenmaal per jaar betaald, in augustus, net voordat de school begint! Deze premie wordt berekend op basis van de leeftijd van je kind.

LeeftijdBedrag
Van 0 tot 2 jaar€ 23,43/jaar per kind
Van 3 tot 5 jaar€ 23,43/jaar per kind
Van 6 tot 11 jaar€ 35,15/jaar per kind
Van 12 tot 24 jaar

€ 58,5/jaar per kind 
Of
€ 93,74/jaar per kind als het verworven recht voor de maand juli voortvloeit uit een inschrijving in het hoger onderwijs


Sociale toeslag

Gezinnen met een laag inkomen, grote gezinnen en eenoudergezinnen ontvangen mogelijk een toeslag op basis van hun belastbaar gezinsinkomen.

Deze sociale toeslag wordt toegevoegd aan het basisbedrag. Het wordt onder andere voor bepaalde eenoudergezinnen verder verhoogd. Deze tabel maakt het duidelijker.

  • Belastbaar gezinsinkomen < 37.126,55 €

1 kind 2 kinderen 2 kinderen 3 kinderen of meer 3 kinderen of meer


Eénoudergezin Geen éénoudergezin Eénoudergezin Geen éénoudergezin
0 tot 11 jaar 46,87 € 93,74 € 82,02 € 152,32 € 128,89 €
12 tot 24 jaar 58,59 € 105,45 € 93,74 € 164,04 € 140,60 €
  • Belastbaar gezinsinkomen tussen € 37.126,55 en € 53.893,39

1 kind

2 kinderen

≥ 3 kinderen

Van 0 tot 24 jaar

     -

€ 29,29  per maand

€ 84,36  per maand


3. Zorgtoeslagen

Wezentoeslag

Het spreekt voor zich dat een kind in zo'n moeilijke situatie recht heeft op een toeslag. Voor het vaderloze of moederloze kind wordt het basisbedrag met 50% verhoogd. Bij overlijden van beide ouders wordt het basisbedrag verdubbeld.

Dit recht was al verworven vóór de hervorming. Wat er nu verandert: als de langstlevende moeder of vader (her)trouwt of (opnieuw) gaat samenwonen, blijft het recht op de toeslag behouden. Wat vroeger niet het geval was.

Uitkering voor kinderen met een aandoening of een handicap

Ouders van een kind met een beperking of handicap hebben een nog grotere behoefte aan ondersteuning.

In het nieuwe systeem blijft de toeslag van 0 tot 21 jaar ongewijzigd.

Ernst van de aandoeningBedrag
minimaal 4 punten in de 1e pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers€ 98,44
6 tot 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler€ 131,10
6 tot 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler€ 504,99
9 tot 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1e pijler€ 305,92
9 tot 11 punten over de drie pijlers en meer dan 4 punten in de 1e pijler€ 504,99
12 tot 14 punten over de drie pijlers€ 504,99
15 tot 17 punten over de drie pijlers€ 574,21
18 tot 20 punten over de drie pijlers€ 615,23
meer dan 20 punten over de drie pijlers€ 656,24


Geplaatst kind

Deze kinderen behouden dezelfde rechten en bedragen als andere kinderen. De kinderbijslag die voor een kind in een pleeggezin wordt betaald, wordt aan het pleeggezin uitbetaald.

In de volgende gevallen kan evenwel een aanvullende vaste maandelijkse toelage worden toegekend

  • Pleeggezin

Een maandelijkse forfaitaire toelage wordt toegekend aan personen wier kind bij een pleeggezin is geplaatst. Deze uitkering, ten bedrage van 75,32 euro, wordt toegekend aan de persoon die onmiddellijk vóór de pleegplaatsing kinderbijslag ontving, mits deze persoon contact met het kind blijft houden of belangstelling voor het kind toont. Dit is om de reïntegratie van het kind in de oorspronkelijke gezinsomgeving te vergemakkelijken. 

  • Instelling

Voor kinderen die in een instelling zijn geplaatst, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Gezinsbijslagen worden betaald zoals ieder ander kind dat niet in een instelling is geplaatst: 2/3 aan de instelling of de plaatsende autoriteit en 1/3 aan de persoon die de gezinsbijslagen ontving voordat het kind werd geplaatst, op voorwaarde dat deze persoon contact blijft houden met het kind of belangstelling toont voor het kind;
  2. Een deel van de kinderbijslag wordt gestort op een spaarrekening op naam van het kind (geblokkeerd tot het kind meerderjarig is) en de rest gaat naar de instelling of de plaatsende instantie. De toegekende bedragen zijn als volgt:

Op de spaarrekening

Aan de plaatsende instantie

Kind dat door beide ouders of de enige bekende ouder wees is geworden

€ 140,60

€ 281,21 

Andere kinderen

€ 82,02€ 164,04

4. Als je kind is ingeschreven in een kinderopvang of een school in Vlaanderen 

Als je kind naar een door Kind & Gezin erkend centrum voor kinderopvang in Vlaanderen of een school in de Vlaamse Gemeenschap gaat, kun je onder bepaalde voorwaarden extra toeslagen ontvangen. 

Het Groeipakket voorziet verschillende toeslagen. Deze dienen als stimulans om kinderen naar de kinderopvang (doch geen buitenschoolse opvang) of naar school te laten gaan.  Deze bijkomende toeslagen zijn zowel van toepassing op kinderen geboren vóór als na 01/01/2019.

Kinderopvangtoeslag

Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag.

Meer over de kinderopvangtoeslag

Kleutertoeslag

Deze toeslag is een duwtje in de rug voor kleuters die 3 jaar worden vanaf 01/01/2019 en ingeschreven zijn in een door Vlaanderen erkende kleuterschool.

Meer over de kleutertoeslag

Selectieve participatietoeslagen

De kinderbijslagfondsen worden ook bevoegd voor de uitbetaling van de selectieve participatietoeslagen. Dit zijn eigenlijk de reeds gekende ‘studietoelagen’.

Samen met je dossierbeheerder, zal er nagekeken worden of er recht is op deze toeslag.  Deze extra ondersteuning wordt toegekend voor een volledig schooljaar en is afhankelijk van het soort onderwijs, het gezinsinkomen en de puntenlast van het gezin.

Deze toeslag is van toepassing op alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum.

De studietoelagen in het hoger onderwijs blijven behouden binnen de overheidsdienst ‘Onderwijs’.  Jongeren met recht op een studietoelage in het hoger onderwijs, ontvangen aanvullend een beperkte selectieve participatietoeslag van het Ministerie van Onderwijs.

Meer over deze schooltoeslag

Overzicht

Deel deze pagina

Deel deze pagina met je netwerk

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.