Hi, we zijn Infino... Psstt.. onze service is afhankelijk per regio. Pick je regio, dan krijg je content op maat.

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

Spelregels van onze moederdagwedstrijd

In deze tekst worden de regels uiteengezet die van toepassing zijn op de Infino Moederdagwedstrijd die loopt van 6 tot 11 mei 2022. 

1. Deelnamecriteria

De wedstrijd staat open voor iedereen die zich heeft ingeschreven op de Facebook-pagina "Infino Brussels".

2. Beschrijving van de wijze waarop kan worden deelgenomen en hoe de winnaars worden geselecteerd

De deelnemer post een foto van hun Moederdagcadeau in de commentaren om kans te maken op één van de 3 "Mama Liefste" Bongo's.  

Er wordt 1 loting gehouden op 12 mei en de winnaar wordt op de 13e bekendgemaakt op onze Facebook-pagina Infino Brussels om 19.00 uur. De loting wordt verricht met behulp van een online lotingstool.

3. Datum en duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 6 mei tot en met 11 mei 2022.

4. Prijzen

De winnaars ontvangen elk een 'Mama Liefste' Bongo ter waarde van €50.

5. Procedures voor kennisgeving aan de winnaar en intrekking van de prijs

De winnaars worden bekendgemaakt op de Facebook-pagina van Infino Brussels. Als zij op het moment van de trekking niet online zijn, worden de winnaars binnen een week door Infino op de hoogte gebracht.

De winnaars ontvangen hun prijs binnen een maand na de trekking.

Zodra de prijs is afgeleverd, is alleen de winnaar verantwoordelijk.  Infino is niet verantwoordelijk voor het verlies of de teruggave van de prijs of eventuele aanverwante kosten.

6. Specifieke beperkingen

Er is slechts één inzending per persoon toegestaan. Elke deelname die in strijd is met dit beginsel, zal als nietig worden beschouwd.

 Elke inzending waarbij een vermoeden van fraude bestaat, zal eveneens als nietig worden beschouwd. 

In het laatste geval behoudt Infino zich het recht voor de van fraude verdachte perso(o)n(en) te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, onverminderd de aansprakelijkheid van de fraudeur(s).

Onvolledige, onleesbare of foutieve contactgegevens worden als ongeldig beschouwd en hebben tot gevolg dat de deelname aan de wedstrijd wordt geannuleerd. Infino is niet verantwoordelijk voor onleesbare antwoorden. 

7. Klachtenprocedure

Geschillen of vorderingen in verband met de in dit reglement beschreven mededinging moeten worden gericht aan 

  • per e-mail (Brussels@infino.be) 
  • per post naar

Infino Brussel
Sint Michielswarande 30 
1040 Brussel

8. Lidmaatschaps- en communicatieformulier en wedstrijdreglement

Door deel te nemen aan de Infino-wedstrijd gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze regels.

Deze regels zijn voor de deelnemers beschikbaar op onze infino.be website.

 Facebook is op geen enkele manier verbonden met deze wedstrijd. Infino ontslaat Facebook van elke aansprakelijkheid.

De wedstrijd wordt niet georganiseerd, gesponsord of gesteund door Facebook.

9. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers (naam, postadres, e-mail- en telefoonnummers van de deelnemers) worden verwerkt in overeenstemming met EU-verordening nr. 2016/679 en alleen in het kader van de specifieke wedstrijd waaraan de deelnemer heeft deelgenomen. De deelnemer kan te allen tijde gebruik maken van zijn recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking, schrapping en portabiliteit.

Voor elk verzoek betreffende de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens kan de deelnemer een e-mail sturen naar dpo@infino.be of naar het volgende postadres Infino Wallonie, André Delvauxlaan 3, 7000 Bergen