youtube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.


Waar kan ik terecht met mijn klacht?

We hechten veel belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening en willen deze continu verbeteren. Het kan echter voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening, of dat je het niet eens bent met een beslissing die we hebben genomen: wat kan je in dit geval doen ?

  1. Contacteer je kinderbijslagfonds
  2. Contacteer de Dienst Bemiddeling van Iriscare 
  3. Contacteer de arbeidsrechtbank

Heb je een klacht met betrekking tot de GDPR-wetgeving? Mail dan rechtstreeks naar dpo@infino.be 


1.    Contacteer je kinderbijslagfonds

Aarzel nooit om in eerste instantie rechtstreeks contact op te nemen met je dossierbeheerder (Client Advisor) : deze staat tot je beschikking om aanvullende uitleg te geven over een beslissing die in je kinderbijslagdossier is genomen, of om eventuele ontevredenheid over de kwaliteit van onze dienstverlening op te lossen.

Je kan en klacht indienen via ons contactformulier door de optie “ik heb een klacht” te kiezen, of per post gericht aan Infino Brussels vzw BP 10.800 1040 Brussel met de vermelding “klacht” als onderwerp. We helpen je zo snel mogelijk verder.

2.    Contacteer de Dienst Bemiddeling en Klachten van Iriscare

Door de zesde staatshervorming is de kinderbijslag overgeheveld naar de gewesten en wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de gemeenschappen.  De kinderbijslag wordt beheerd door de vier deelentiteiten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap.

Elke entiteit heeft een regeling uitgewerkt die aangepast is aan de specifieke behoeften van haar inwoners.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Iriscare de nieuwe bicommunautaire instelling van openbaar nut die belast is met de invoering en het beheer van de nieuwe Brusselse kinderbijslagregeling.

Binnen die instelling kan de dienst Bemiddeling je helpen als je zich in een van de volgende situaties bevindt: 

  • Je hebt een algemene of specifieke vraag om informatie over jouw dossier.
  • Je begrijpt de informatie niet die u jouw kinderbijslaginstelling u meegaf.
  • Je begrijpt een beslissing van jouw kinderbijslaginstelling niet of je bent het er niet mee eens.

Deze vragen kan jeper e-mail richten aan bemiddeling@iriscare.brussels of per post aan Iriscare, dienst Bemiddeling, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 Brussel.

Als je het niet eens bent met een beslissing van jouw kinderbijslaginstelling of als je van mening bent dat de dienstverlening van jouw kinderbijslaginstelling is tekortgeschoten, kan je per e-mail een klacht indienen op het adres klachten@iriscare.brussels of per post op het adres Iriscare, klachtendienst, Belliardstraat 71 bus 2, 1040 Brussel.

Iriscare zal jouw klacht bekijken en kan – na onderzoek van jouw kinderbijslagdossier – op basis van de geldende wetteksten je ofwel informatie verstrekken en de beslissing van jouw kinderbijslaginstelling bevestigen, ofwel de betwiste beslissing opnieuw laten onderzoeken.

Meer informatie op https://www.iriscare.brussels/nl/klachten/.

3.    Contacteer de Arbeidsrechtbank

Je kan op elk moment beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank van Brussel, zelfs wanneer je een klacht heb openstaan. De termijn voor het aantekenen van beroep wordt niet opgeschort tijdens het onderzoek van je klacht (op Iriscare).

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen door middel van een beroep bij de arbeidsrechtbank, door en verzoekschrift te neerleggen bij- of te sturen naar de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel, Poelaertplein, 3, 1000 Brussel (tel. 02/519.80.61).

Het beroep moet worden ingediend binnen tien jaar na de kennisgeving van onze beslissing (art. 2262bis van het Burgerlijk Wetboek).

De procedure is gratis, we nemen de kosten van de procedure op onze rekening. Echter, in het geval dat de rechtbank zou oordelen dat je beroep tergend en roekeloos is, moet je de gerechtelijke kosten zelf betalen.

Tijdens de hoorzittingen kan je:

  • persoonlijk verschijnen
  • je op je eigen kosten laten vertegenwoordigen door een advocaat
  • je laten vertegenwoordigen door een vakbondsafgevaardigde, je echtgenoot, een bloedverwant of en aanverwant. De persoon die je vertegenwoordigt moet in dat geval in het bezit zijn van een schriftelijke volmacht

Voordat je de stap zet om in beroep te gaan tegen een beslissing die we hebben genomen, is het altijd nuttig dat je contact met ons opneemt om aanvullende informatie hierover te verkrijgen.