Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.


Infino respecteert jouw privacy


Infino biedt als kinderbijslagfonds graag meer kansen aan gezinnen. Jonge, startende en bestaande gezinnen ondersteunen we daarom bij de opvoedings- en onderwijskosten van hun kinderen. Deze gezinnen kunnen, afhankelijk van hun woonplaats, terecht bij één van de verschillende Infino entiteiten:

 • Infino Vlaanderen vzw, Diestsepoort 1, 3000 Leuven, ondernemingsnummer 0685.540.471, RPR Leuven (voor Vlaanderen)
 • Infino Brussels vzw, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel, ondernemingsnummer 0727.421.608 RPR Brussel (voor Brussel)
 • Infino Wallonië vzw, Boulevard André Delvaux 3, 7000 Bergen, ondernemingsnummer 0697.784.445, RPR Bergen (voor Wallonië)


Onze privacyprincipes

Respect
We erkennen dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene een basisrecht is van elk individu en we zullen er dan ook alles aan doen om dit recht te vrijwaren door persoonsgegevens op een correcte, open en transparante manier te verwerken.

Vertrouwen
We weten dat het vertrouwen van onze klanten, medewerkers en andere stakeholders in de manier waarop wij de persoonsgegevens verwerken van cruciaal belang is voor onze organisatie.

Preventie
We begrijpen dat het misbruik van persoonsgegevens een grote impact op de betrokkene kan hebben en zullen de nodige maatregelen nemen om de betrokkene te vrijwaren van financiële, reputatie- of een andere schade.

Compliance
We hebben geleerd dat de wetgeving niet altijd kan volgen met de snel veranderende technologieën en de verwachtingen van onze klanten, daarom streven we ernaar om steeds compliant te zijn met geest van de wet en de constant veranderende maatschappij op een pragmatische manier en zonder overlast voor onze klant.


Voor wie is dit privacystatement van toepassing?

Infino verbindt zich ertoe jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. We engageren ons om de plichten die voortvloeien uit deze wetgeving toe te passen in al onze verwerkingen en uw rechten te respecteren bij elke verwerking van uw persoonsgegevens.

Via dit privacy statement willen wij u informeren omtrent de persoonsgegevens die Infino verzamelt van u, waarom wij deze verzamelen en wat we ermee doen.

Als je meer informatie zoekt over deze wetgeving raden we je aan om de website van de gegevens autoriteit te raadplegen.

Dit privacy statement is van toepassing voor alle persoonlijke gegevens die wij verwerken binnen Infino en is van toepassing voor alle klanten, potentiele klanten en bezoekers van onze websites, toepassingen en gebouwen. Via deze privacyverklaring waarborgt Infino dat je:

 • geïnformeerd blijft over de verwerkingen van uw persoonsgegevens, hetzij elektronisch of op papier;
 • de controle behoudt over de persoonsgegevens die Infino verwerkt;
 • jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens kan uitoefenenWelke persoonsgegevens verwerkt Infino?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we een persoon kunnen identificeren zoals de naam, voornaam, e-mailadres… Deze persoonsgegevens zijn eigendom van de persoon en kunnen door Infino worden gebruikt om haar dienstverlening te kunnen aanbieden. Binnen deze persoonsgegevens onderscheiden we volgende categorieën

Identificatie informatie: hiermee kan Infino je identificeren voor het aanbieden van haar diensten. Deze categorie bevat onder andere namen, voornamen, taalvoorkeur,  gezinssamenstelling, …

Contact informatie: hiermee kan Infino je contacteren voor het behandelen van vragen, aanbieden van diensten en andere processen waarbij we je eventueel moeten contacteren. Deze categorie bevat onder andere telefoonnummers, adressen, e-mailadres…

Familiale informatie: voor bepaalde diensten is het noodzakelijk dat Infino informatie over je gezinssamenstelling verwerkt zoals bij de berekening van de kinderbijslag. Hiervoor verwerkt dus je persoonsgegevens zoals gezinssamenstelling, aantal personen ten laste…

Connectie informatie: connectie informatie is alle informatie die wij verzamelen als je gebruik maakt van onze digitale diensten zoals de website en applicaties van Infino. Hiermee kunnen wij de toepassingen  beveiligen en het juiste ondersteuning bieden om de digitale diensten zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze categorie bevat onder andere de gebruikersnamen, het ip-adres, device informatie, …

Financiële informatie: Infino verwerkt financiële informatie voor de afhandeling van haar betalende diensten en diensten waarbij Infino optreedt als betaler. Deze categorie bevat onder andere rekeningnummers.

Gevoelige informatie: voor sommige diensten verzamelt Infino ook gevoelige persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en gerechtelijke informatie. Deze informatie zal enkel worden verzameld voor specifieke doeleinden waarvoor specifieke contracten zijn opgemaakt. Hierbij zullen we steeds je expliciete toestemming vragen vooraleer we deze gegevens verwerken.


Op welke grond verwerkt Infino jouw persoonsgegevens?

Infino gebruikt altijd de minimale set van persoonsgegevens die nodig is voor het verlenen van een goede dienstverlening. We verbinden ons ertoe je persoonsgegevens enkel te verwerken op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens in eerste instantie werden verzameld. We verwerken je persoonsgegevens volgens volgende verschillende doeleinden:

 • als we je toestemming hebben gekregen om deze te mogen verwerken
 • in het kader van een contractuele verplichting of voorbereiding van een contact met ons
 • als dit noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen
 • als Infino een gerechtvaardigd belang heeft voor deze verwerking waarbij het belang van Infino en de rechten van de betrokkene in evenwicht worden gehouden door voldoende passende maatregelen te nemenIndien we je persoonsgegevens willen verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor de gegevens in eerste instantie werden verzameld, zullen we altijd vooraf jouw expliciete toestemming vragen.


Infino verwerkt persoonsgegevens voor volgende doelstellingen

We verwerken enkel de persoonsgegevens noodzakelijk in het kader van vooraf opgezette doelstellingen. De voornaamste doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Het leveren van diensten van Infino
Om de gevraagde diensten te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat we bepaalde informatie verzamelen zodat we een correcte dienstverlening kunnen aanbieden. Deze informatie zal steeds de minimale informatie bevatten die noodzakelijk is om de gevraagde dienstverlening te kunnen aanbieden. Welke informatie is afhankelijk van de dienst die wordt afgenomen.

Het beheren van de contacten en interacties met personen
Bij elk contact met Infino zullen wij een basis set van gegevens vragen waarmee we je kunnen identificeren en contacteren voor het behandelen van je aanvragen of het leveren van informatie na een aanvraag.

Het verbeteren van de dienstverlening van Infino
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het evalueren van onze diensten met als doel om deze te verbeteren. Hiervoor maken we onder andere gebruik van analyse technieken zoals de bevraging van klanten, analyseren van het surfgedrag op onze websites en de tendensen op sociale media.

Het voeren van sales- en marketingcampagnes
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het voeren van verschillende marketingcampagnes en sales-acties om de relevante diensten van Infino aan te bieden aan de klanten en potentiële klanten.

Het personaliseren van de dienstverlening van Infino naar haar klanten
Infino gebruikt je persoonsgegevens ook om haar dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen voor haar gebruikers. Hiervoor gebruiken we persoonsgegevens in combinatie met kennis elementen uit verschillende studies om de dienstverlening op maat van de gebruiker te kunnen aanbieden.

Het garanderen van een goede en veilige dienstverlening
Infino verwerkt je persoonsgegevens ook in het kader van de algemene veiligheid om illegale en vermoedelijke misbruiken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken in lijn met onze algemene voorwaarden en goede dienstverlening.

Het opvolgen van onze prestaties
Je persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor interne rapportering om onze beleidsdoelstellingen te kunnen sturen om zo een lange termijn planning naar continuïteit te kunnen aanbieden.

Het voldoen aan wettelijke en sectorale verplichtingen
Infino heeft een aantal wettelijke en sectorale verplichtingen waaraan we moeten voldoen voor bepaalde diensten. Om deze wettelijke en sectorale verplichtingen te kunnen invullen zijn we genoodzaakt om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Het leveren van kwalitatieve informatie en analyses
Infino kan je persoonsgegevens ook gebruiken in het kader van marktanalyses en onderzoeken om bepaalde tendensen op de markt te voorspellen en adviezen te formuleren.


Geeft of verkoopt Infino je persoonsgegevens aan derde partijen?

Infino geeft en/of verkoopt je persoonsgegevens nooit door aan derde partijen tenzij

Dit noodzakelijk is voor de dienstverlening
Infino maakt voor sommige delen van haar dienstverlening gebruik van onderaannemers en dan kunnen je persoonsgegevens worden doorgegeven naar zo’n onderaannemer. Enkele voorbeelden van deze onderaannemers zijn call centers, data centers, … Deze doorgiftes verlopen steeds volgens duidelijk regels waarbij we je de garantie kunnen geven dat je persoonsgegevens alleen worden gebruik voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen en dat er wordt toegezien op een correcte verwerking.

Er een wettelijke verplichting is
Voor bepaalde diensten is Infino verplicht om informatie door te geven aan officiële instanties. Deze doorgifte zal ook steeds volgens duidelijk richtlijnen worden gedaan en enkel in lijn met de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen.

Voor de beveiliging van haar interne systemen
Infino maakt gebruik van gespecialiseerde, externe partners om haar systemen te beveiligen. In het kader van deze samenwerking kunnen persoonsgegevens uitgewisseld worden met deze partner. De noodzaak van het uitwisselen van persoonsgegevens wordt geval per geval bekeken en gebeurt enkel indien strikt noodzakelijk.

Je daar uitdrukkelijke toestemming hebt voor gegeven
Als Infino je gegevens wilt doorgeven aan een derde partij waarvoor we geen beroep kunnen doen op bovenstaande vermeldingen, zullen we je expliciete toestemming vragen en zonder deze toestemming zullen we de gegevens niet verkopen noch doorgeven aan een derde partij.


Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens met oog op verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden persoonsgegevens enkel doorgegeven aan derde partijen indien dit is voorgeschreven of toegestaan onder de van toepassing zijnde privacywetgeving. We garanderen passende waarborgen opdat je rechten ook buiten de EER gerespecteerd worden volgens een adequaat gegevensbeschermingsniveau, en vereisen tevens van de ontvanger van de gegevens dat deze passende waarborgen voorziet. Persoonsgegevens worden zo beschermd conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.


Welke rechten heb je en hoe kan je ze uitoefenen?

Naar Infino toe heb je als betrokkene zijnde onderstaande rechten. Je kan deze uitoefenen door contact op te nemen met dpo@infino.be. Geef hierbij steeds mee welk recht je wenst uit te oefenen samen met je volledige naam en telefoonnummer. Voeg bij je aanvraag ook een kopie van de voorkant van je identiteitskaart toe zodat we je uniek kunnen identificeren in het kader van je aanvraag. Als er niet voldoende informatie aanwezig is bij de aanvraag, kan er bijkomende informatie worden opgevraagd door een medewerker van Infino.

Het gaat telkens om gratis basisrechten. We zullen elke aanvraag correct en zorgvuldig behandelen binnen één maand na ontvangst van alle informatie. Deze maand gaan in vanaf het moment dat we alle relevante informatie hebben ontvangen. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met twee maanden, rekening houdend met o.m. de complexiteit en het aantal aanvragen. Ingeval van verlenging van de termijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, inclusief over de redenen van de verlenging.

Recht op inzage: je hebt het recht om toegang en inzage te vragen tot de gegevens die we van jou hebben bij Infino. Vragen die je kan stellen:

 • Heeft Infino persoonsgegevens van mij?
 • Waarvoor gebruikt Infino mijn persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens heeft Infino?
 • Welke partijen hebben toegang tot mijn persoonsgegevens?

Recht op rectificatie: je hebt het recht om je gegevens te laten aanpassen als deze niet correct en/of onvolledig zijn. Het aanpassen van persoonsgegevens kan gebonden zijn aan contractuele en/of wettelijke beperkingen waardoor het soms niet mogelijk is om de gegevens aan te passen.

Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’): je hebt het recht om je gegevens te laten schrappen uit onze systemen. Het schrappen van persoonsgegevens is soms niet mogelijk omwille van contractuele verplichtingen, wettelijke bepalingen en algemene belangen van onze organisatie waardoor dit verzoek dan ook niet altijd kan worden ingewilligd. Bv. Als je nog een actief contract hebt met Infino voor de uitbetaling van kinderbijslag.

Recht tot beperken van de verwerking: je hebt het recht om te verzoeken de verwerking van je gegevens te beperken In dat geval blijven jouw gegevens door ons bewaard, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Deze aanvraag kan worden ingediend wanneer vb. je meent dat de persoonsgegevens onjuist zijn, of de verwerking door Infino onrechtmatig gebeurt. We moeten enkel tegemoet komen aan deze verzoeken in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

Recht op overdraagbaarheid van je gegevens: je hebt het recht om uw persoonsgegevens die door Infino zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm en/of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op indienen van een klacht: je hebt het recht om klacht in te dienen over de wijze waarop Infino je persoonsgegevens verwerkt en/of de manier waarop wij je rechten invullen. Hiervoor kun je terecht bij volgende plaatsen:

 • Klacht neerleggen bij Infino: Infino heeft een data protection officer aangesteld die een onafhankelijke rol heeft binnen de organisatie en je klacht zal behandelen om samen met jou tot een oplossing te komen. Contacteer de data protection officer via dpo@infino.be
 • Klacht neerleggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: je hebt het recht om klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop Infino je persoonsgegevens verwerkt en/of je rechten invult. Hiervoor kun je best naar de website van de gegevensbeschermingsautoriteit gaan voor meer informatie.

Recht om je toestemming in te trekken: je hebt het recht je toestemming te allen tijde in te trekken indien de verwerking van je gegevens op basis van toestemming gebeurt. Dit kan gebeuren via dezelfde weg als je jouw rechten hebt gegeven.

Recht van bezwaar: je hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld tegen het ontvangen van direct marketing van Infino. Dit recht van bezwaar is niet van toepassing voor communicaties in het kader van contractuele afspraken en/of wettelijke verplichtingen.


Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

Infino beschikt over de nodige technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt en veilig zijn bij Infino. In dit kader mogen wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we deze hebben ontvangen of voor de uitvoering van een contract of voor de vervulling van een wettelijke verplichting.

Deze periodes zijn afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevens worden gebruikt en het type van dienstverlening want sommige aspecten worden wettelijk bepaald. De gearchiveerde gegevens zijn beperkt toegankelijk. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens uiteraard definitief verwijderd of geanonimiseerd.

Infino behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Elke materiële wijziging zal onmiddellijk op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan het privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende privacybeleid op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 30/06/2020