Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
email infino

Studenten en Groeipakket

Het is niet eenvoudig om wegwijs te geraken in de rechten die je studenten nog heeft wanneer hij of zij 18 wordt. We hebben het in deze instantie over het Groeipakket.

We helpen een handje.  

Studenten en vakantiejobs

Beetje geld verdienen? Tuurlijk wel. Maar je wil wel je recht op kinderbijslag behouden. Dat kan, onder bepaalde voorwaarden. Het eerste wat je moet doen: je goed informeren. Dit is wat je alvast weten moet... Alles hangt af van waar je woont. Laten we eens kijken hoe dat zit in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Meer info

Op deze pagina

We zetten de voorwaarden om het Groeipakket automatisch te ontvangen hieronder nog eens op een rijtje

Mijn kind studeert

Studeert je kind?

Dan hoef je niets te doen om eventuele extra toelagen te ontvangen als je student:

 • verder studeert, maar in de loop van het volgende school- of academiejaar stopt met studeren;
 • verder studeert, maar in de loop van het volgende school- of academiejaar het studievolume terugbrengt tot minder dan 17 lesuren per week (niet-hoger onderwijs) of minder dan 27 studiepunten (hoger onderwijs);
 • als de jongere onderwijs volgt dat niet erkend is door de Vlaamse Gemeenschap;
 • verder studeert buiten Vlaanderen want dan moet je een specifiek schoolformulier laten invullen door de onderwijsinstelling. Wij kunnen je dit schoolformulier ter invulling bezorgen;
 • geen of minder lessen kan volgen door ziekte. Stuur een mailtje naar vlaanderen@infino.be als één van bovenstaande punten voor jouw situatie geldt.

Verwittig ons wel onmiddellijk als je student meer werkt of ander werk doet dan de voorwaarden toelaten, is ingeschreven als zelfstandige in hoofdberoep of een uitkering ontvangt.

Download onze infobundelJe kind is ingeschreven in het hoger onderwijs

 • voor minstens 27 studiepunten per academiejaar (of minstens 13 lesuren per week als het programma niet in studiepunten wordt uitgedrukt) in één of meerdere Belgische erkende instelling(en) voor hoger onderwijs. Studiepunten toegekend voor het schrijven van een doctoraatsverhandeling worden niet meegeteld voor het recht op het Groeipakket;
 • voor minder dan 27 studiepunten, als het gaat over het jaar waarin je kind het diploma kan halen (maximum 1 jaar per opleidingscyclus);
 • voor een door de Staat erkende vorming van bedienaars voor erediensten;
 • voor de wetenschappelijke leergang als voorbereiding op de Koninklijke Militaire school of ingenieursstudies.

Het recht op het Groeipakket start op 1 oktober van het academiejaar, op voorwaarde dat de inschrijving voor minstens een deel van de 27 studiepunten gebeurde ten laatste op 30 november. Het recht op het Groeipakket start vanaf de datum van de eerste of enige inschrijving als het totaal van minstens 27 studiepunten het gevolg is van één of meer inschrijvingen na 30 november.

Als je kind in de loop van het academiejaar de inschrijving(en) terugbrengt tot minder dan 27 studiepunten of beëindigt, dan eindigt het recht op het Groeipakket als student onmiddellijk op het einde van de maand waarin de studiepunten onder de 27 dalen of de inschrijving stopt. Er kan hierna mogelijk wel een recht als schoolverlater ontstaan (zie schoolverlater). Uitzondering: ziekte (zie verder).

Je kind volgt les in zowel het hoger als niet-hoger onderwijs voor minstens 17 lesuren per week (1 studiepunt hoger onderwijs = half lesuur).

Je kind is ouder dan 18 jaar en studeert

De jongere is ingeschreven in het hoger onderwijs

 • voor minstens 27 studiepunten per academiejaar (of minstens 13 lesuren per week als het programma niet in studiepunten wordt uitgedrukt)
 • voor een diplomajaar waarin minder dan 27 studiepunten opgenomen worden (maximum 1 jaar per opleidingscyclus) (art 24§3)
 • voor een erkende opleiding in één of meerdere inrichtingen voor hoger onderwijs (inclusief opleiding tot bedienaar voor erkende erediensten of wetenschappelijke leergang als voorbereiding op de Koninklijke Militaire School of ingenieursstudiën)

! Opgelet: studiepunten voor de redactie van een doctoraatsverhandeling worden niet meegeteld voor het recht op een Groeipakket.

Het recht op het Groeipakket start bij het begin van het academiejaar, op voorwaarde dat de inschrijving voor minstens een deel van de 27 studiepunten gebeurde vóór 30 november. Als de inschrijving(en) in de loop van het academiejaar teruggebracht wordt tot minder dan 27 studiepunten of wordt de inschrijving beëindigd, dan stopt ook het recht op een Groeipakket onmiddellijk op het einde van de maand. Mogelijk is er nog recht als schoolverlater. Wanneer je kind ziek valt, kan het recht uitzonderlijk behouden blijven.

De jongere volgt les in zowel het hoger als niet-hoger onderwijs

 • voor minstens 17 lesuren per week (één studiepunt hoger onderwijs telt voor een half lesuur)

Bijvoorbeeld: je kind is ingeschreven voor 20 studiepunten in het hoger onderwijs en volgt 7 lesuren in het niet-hoger onderwijs. De som is 10+7 = 17 lesuren, dus net voldoende om het recht op gezinsbijslag te behouden.

Mijn kind studeert in het buitenland

Mijn student studeert in het buitenland

Als de jongere een studie volgt buiten België (zowel binnen EER als buiten EER) dan dient het programma van de opleiding erkend te zijn door de buitenlandse overheid of overeen te stemmen met een programma dat erkend is door die overheid. Indien de opleiding hoger onderwijs betreft en niet erkend is door de buitenlandse overheid, dient er te worden bewezen dat de jongere is ingeschreven voor minstens 13 lesuren per week (ook wanneer het een studie hoger onderwijs betreft die niet uitgedrukt wordt in studiepunten).

Indien de opleiding niet-hoger onderwijs betreft en niet erkend is door de buitenlandse overheid, dient er te worden bewezen dat de jongere is ingeschreven voor minstens 17 lesuren per week De jongere die in België al een einddiploma secundair onderwijs heeft verworven en die niet-hoger onderwijs volgt buiten België in een land dat niet behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland of waarmee België geen bilateraal verdrag afgesloten heeft, heeft recht gedurende maximaal 1 schooljaar. Jongeren die hoger onderwijs volgen in een dergelijk land hebben recht voor de hele periode van het gevolgde onderwijs. 

Het kind dient zijn domicilie in Vlaanderen te behouden of door de gemeente op ‘tijdelijk afwezig’ gezet te worden. En een ouder mag geen winstgevende activiteit uitoefenen in het land van verblijf van het kind. 

Mijn kind combineert studeren en werken

Je kind is ouder dan 18 jaar, studeert en werkt

Wanneer heb je geen recht meer op je Groeipakket ?

Werkende studenten

Er is geen recht meer op het Groeipakket als leerling/student vanaf het moment dat je kind te veel werkt of een sociale uitkering geniet.

Er is geen verder recht op gezinsbijslag wanneer

 • Je kind meer werkt dan het jaarlijkse maximum van 600 uur met een arbeidsovereenkomst voor studenten met verminderde sociale bijdragen Student@work).
 • Je kind in een kalendermaand meer dan 80 uur werkt via een andere tewerkstelling (als interim, met een vast contract van bepaalde of onbepaalde duur, met een studentencontract zonder verminderde sociale bijdragen). Tellen niet mee: werk in het kader van alternerend leren, een stage die nodig is voor het behalen van een diploma, getuigschrift of brevet, werk in het kader van een erkende en gecontroleerde leerovereenkomst en vrijwilligerswerk indien dit georganiseerd wordt door een Belgische vrijwilligersorganisatie.
 • Je kind zich vestigt als zelfstandige in hoofdberoep en volledige bijdragen betaalt.
 • Je kind een sociale uitkering ontvangt

Meer over studentenjobs en het Groeipakket

Mijn kind wil stoppen met studeren

Je kind is ouder dan 18 jaar en stopt met studeren

Heb je nog recht op kinderbijslag?

Is je zoon of dochter gestopt met studeren? Dan kan hij of zij nog 12 maanden de kinderbijslag ontvangen als schoolverlater (het bedrag voor een schoolverlater is gelijk aan het bedrag dat hij als student ontving).

Die termijn van 12 maanden start:

 • op 1 september voor de ex-leerling niet-hoger onderwijs;
 • op 1 oktober voor de ex-student hoger onderwijs;
 • de maand volgend op het vroegtijdig stoppen met de studies;
 • de eerste dag van de maand die volgt op de overeenkomst voor jongeren die een leerovereenkomst hadden.

De termijn van 12 maanden wordt onderbroken als je kind opnieuw met onderwijs start. De jongere kan dan terug een Groeipakket krijgen als leerling/student/stagiair. De resterende periode als schoolverlater begint opnieuw te lopen zodra er opnieuw geen onderwijs meer gevolgd wordt.

De kinderbijslag als schoolverlater stopt als je kind een inkomen verwerft. Neem ook een kijkje bij de rubriek "Je kind is ouder dan 18 jaar, studeert en werkt. Wanneer heb je geen recht meer op je gezinsbijslag?".

Opgelet: vrijwilligerswerk, stage, of niet-erkende opleiding in het buitenland: bezorg ons een attest van de betrokken vrijwilligersorganisatie, RVA of VDAB.

Andere vragen

Is er tijdens de schoolvakantie(s) recht op een Groeipakket?

Het recht loopt door tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie onder specifieke voorwaarden.

Als de vakantie langer dan vier maanden duurt, wordt de resterende periode gedekt door, en afgetrokken van, de 12 maanden recht als schoolverlater (zie hierboven).

 • Als de lessen na het niet-hoger onderwijs niet werkelijk hervat worden, eindigt de zomervakantie uiterlijk op 31 augustus.
 • Als de lessen na het hoger onderwijs niet werkelijk hervat worden, eindigt de zomervakantie uiterlijk op 30 september.

Wanneer studies in België, een EER-lidstaat of Zwitserland voorafgegaan of gevolgd worden door studies in het buitenland is er tijdens de tussenliggende zomervakantie maximum vier maanden recht.

Vakantieperiodes tussen twee studiejaren in het buitenland moeten kunnen geattesteerd worden door de buitenlandse school en mogen maximaal 120 dagen duren.

Mijn kind woont niet meer thuis

Zelfstandig wonende studenten

Als je kind zelfstandig gaat wonen, krijgt het een eigen Groeipakket als het de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en niet meer in het gezin van zijn ouders of een familielid (bijv. grootouders, oom, tante) woont. We betalen ook rechtstreeks het Groeipakket aan je kind in de volgende gevallen: Als hij/zij getrouwd is; Als hij/zij zelf Groeipakket krijgt voor één of meer kinderen; Als hij/zij ontvoogd is. 

Mijn kind is ziek

Wat als de jongere ziek wordt tijdens de studies?

BELANGRIJK: je hebt steeds een medisch attest nodig!

Wordt je kind ziek tijdens het schooljaar (niet-hoger onderwijs) of brengt hij wegens ziekte zijn inschrijving terug onder de 27 studiepunten (hoger onderwijs) dan blijft het recht op het Groeipakket behouden mits een geldig medisch attest van de behandelend geneesheer. Dit kan maximaal tot het einde van de zomervakantie van het school- of academiejaar dat volgt op het school- of academiejaar waarin de jongere ziek werd. Afwezigheden die langer duren dan 3 maanden moeten steeds gewettigd worden door een onderzoek door Kind en Gezin.

Indien je kind zich omwille van ziekte aan het begin van het school- of academiejaar niet kan inschrijven voor 17 lesuren per week (niet-hoger onderwijs) of voor minstens 27 studiepunten (hoger onderwijs) kan er gedurende dit schooljaar recht zijn op het Groeipakket op voorwaarde dat de onderwijsinstelling attesteert dat de leerling door ziekte niet in staat is meer lesuren te volgen of meer studiepunten op te nemen.

Indien de jongere zich wegens ziekte niet kan inschrijven voor een nieuw school- of academiejaar maar niet ziek was tijdens het vorige schooljaar, neem dan contact op met ons voor advies op maat van je situatie.

Je kind wordt ziek tijdens de studies en is verbonden met een leerovereenkomst? Neem contact op met je dossierbeheerder.

Indien de jongere ziek wordt tijdens het doorlopen van een stage om in een openbaar ambt benoemd te worden, neem dan eveneens contact op met je dossierbeheerder.

Wat als je kind jonger is dan 18 jaar en ziek wordt?

Tot 18 jaar krijgt je kind automatisch kinderbijslag, ook als hij of zij ziek is. Je hoeft ons dus niet op de hoogte te brengen van de ziekte van je kind of een medische verklaring te sturen waarin staat dat je kind geen lessen kan volgen.


We helpen graag

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.