Hi, we zijn Infino... Psstt.. onze service is afhankelijk per regio. Pick je regio, dan krijg je content op maat.

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.


Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Je hebt een probleem en dat willen we graag voor je oplossen. Heb je een klacht over een beslissing van Infino of over onze diensten, dan verwijzen we je in de eerste plaats naar je client advisor. Kan die niets voor je doen, zijn er nog verdere stappen die je kunt doorlopen. Waarschijnlijk brengt de Klachten- en Bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket soelaas. Of je kan een klacht indienen bij de Vlaamse ombudsdienst. Ben je het niet eens met een beslissing van je uitbetalingsinstelling en hebben de voorgaande stappen niets opgebracht dan is er nog de onafhankelijke geschillencommissie. Je laatste toevluchtsoord is de arbeidsrechtbank. 

 1. Contacteer je uitbetaler (vroegere kinderbijslagfonds)
 2. Contacteer de Klachten- en Bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket 
 3. Contacteer een ombudsdienst
 4. Contacteer de geschillencommissie
 5. Contacteer de arbeidsrechtbank


1.    Contacteer je uitbetaler (het vroegere kinderbijslagfonds)

Via deze contactpagina kun je ons bereiken. Bij het contactformulier krijg je de mogelijkheid om als onderwerp ‘ik heb een klacht’ aan te duiden. We helpen je zo snel mogelijk verder.

Contacteer ons >>
2.    Contacteer de Klachten- en bemiddelingsdienst van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Je kunt de Klachten- en Bemiddelingsdienst bereiken op het nummer 02/897 10 60 of via info@groeipakket.be of per brief op het adres: Agentschap Uitbetaling Groeipakket, Klachten- en Bemiddelingsdienst, Trierstraat 9 te 1000 Brussel.

Je kunt bij de Klachten- en Bemiddelingsdienst terecht als je niet tevreden bent over: 

 • informatie die je gekregen hebt, omdat ze onjuist, onvolledig of onbegrijpelijk is; 
 • een weigering tot uitbetaling van het Groeipakket;
 • het optreden of de houding van een dossierbeheerder (aan de telefoon of aan het loket); 
 • de kwaliteit van de dienstverlening (bereikbaarheid bureaus/medewerkers, wachttijden, zoekgeraakte papieren etc.); 
 • de naleving van de wettelijke verplichtingen (vb. bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 

Deze klachten worden niet onderzocht: 

 • anonieme klachten of klachten waarbij de indiener geen belang heeft; 
 • klachten over zaken waarvoor het Agentschap Uitbetaling Groeipakket niet bevoegd; 
 • klachten over zaken die langer dan een jaar vóór de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden. 
Meer informatie via deze link >>
3.    Contacteer een ombudsdienst

Als de voorgaande stappen je niet kunnen helpen, kun je terecht bij de Vlaamse ombudsdienst op het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 uur tot 19 uur of via klachten@vlaamseombudsdienst.be. Je kan ook de ombudsdienst per brief contacteren op het adres Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86 te 1000 Brussel. Je kan ook ter plaatse je klacht voorleggen als je vooraf een afspraak maakt. 

4.    Contacteer de geschillencommissie
Je kunt de geschillencommissie bereiken via deze pagina 

Je kunt tegen een beslissing over de betaling of de weigering van betaling beroep instellen bij de Geschillencommissie. 

Opgelet: de Geschillencommissie is enkel bevoegd voor beroepen tegen beslissingen genomen na 1 januari 2019 voor periodes vanaf 1 januari 2019. Voor beroepen tegen beslissingen over periodes vóór 1 januari 2019 is de arbeidsrechtbank/familierechtbank bevoegd.

Het beroep kan elektronisch ingediend worden via mailadres geschillencommissie@kindengezin.be of per brief op het adres Opgroeien Regie (Kind en Gezin), Geschillencommissie, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel. Je kunt jouw verzoekschrift daar ook zelf gaan afgeven.

Je beschikt hiervoor over een termijn van 3 maand die ingaat op de derde kalenderdag die volgt op die waarop je op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de uitbetalingsinstelling. 

Het beroep bij de commissie is kosteloos, behalve als het beroep als 'tergend' of 'roekeloos' wordt beschouwd. 

Meer informatie over de Geschillencommissie

Je kunt niet bij de Geschillencommissie terecht voor beroep tegen de beslissing van je uitbetaler over de toekenning van de zorgtoeslag. Hiervoor kun je terecht bij de Arbeidsrechtbank (zie hieronder). 

Je kunt ook niet bij de Geschillencommissie terecht voor een geschil over de aanwijzing van de begunstigde. Hiervoor kun je terecht bij de Familierechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar je gedomicilieerd bent. Dit geschil moet binnen zes maanden na kennisgeving van de beslissing van de uitbetaler ingeleid worden bij de Familierechtbank.

5.    Contacteer de arbeidsrechtbank
Je kunt beroep indienen via de arbeidsrechtbank van jouw regio

Ben je niet akkoord met de uitspraak van de Geschillencommissie dan dien je binnen de 3 maand die ingaat op de derde kalenderdag die volgt op die waarop je op de hoogte gebracht werd van deze uitspraak, beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank door een gedateerd en ondertekend verzoekschrift aangetekend op te sturen naar de griffie van de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar je gedomicilieerd bent. Je kan je verzoekschrift daar ook afgeven.

Het beroep tegen een beslissing van je uitbetalingsinstelling over de zorgtoeslag moet je instellen door binnen de 3 maand na de kennisgeving van deze beslissing een dergelijk verzoekschrift over te maken aan de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van jouw domicilie.


Meer info vind je in art. 728 en art. 1017 van het gerechtelijk wetboek. >>