YouTube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

De sociale toeslag van het Groeipakket

Wanneer heb ik voor mijn kinderen recht op sociale toeslag?

Begin 2019 werd het Groeipakket ingevoerd als vervanging van de vroegere kinderbijslag. Dat veranderde ook een aantal dingen aan de financiële steun die de Vlaamse overheid geeft aan ouders met kinderen. Zo is er voor gezinnen met wat minder financiële armslag bijvoorbeeld de sociale toeslag.

De sociale toeslag: Een extra toeslag voor kwetsbare gezinnen

Deze toeslag wordt automatisch toegekend aan gezinnen met een (tijdelijk) laag inkomen. Je hoeft hiervoor niets te doen. Je uitbetaler krijgt van de overheid via de belastingaangifte te horen of jouw gezin deze toeslag(en) mag ontvangen.

Zit je plots in de problemen? Verlies je een groot deel van je inkomsten en kom je niet rond? Dan kunnen wij een noodprocedure activeren na zes maanden. Lees hieronder alle voorwaarden goed na. Neem dan contact op met je dossierbeheerder via MyInfino of download het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

sociale toeslag

Wat is die sociale toeslag precies?

In Vlaanderen kunnen gezinnen met lage inkomens een extra toeslag krijgen wanneer het even moeilijk gaat. Hoef je hier iets voor te doen? Nee, hoor. Die informatie krijgen we via de belastingaangifte. Als je recht hebt op deze toeslag, wordt deze automatisch op je rekening gestort.  

Sinds 2019 is er de sociale toeslag voor gezinnen met drie kinderen, waarvan minstens eentje geboren in 2019 of later. Daarvoor bestaat een tussencategorie zodat ook deze gezinnen in nood recht kunnen hebben op de sociale toeslag.

Kinderen opvoeden vraagt niet alleen heel wat organisatie, maar ook een flinke financiële inspanning. Heb je het als gezin even iets moeilijker om rond te komen, dan kun je rekenen op een sociale toeslag. Want echt elk kind verdient dezelfde kansen, toch?

Agnes Hertogs

CEO Infino en mama van 3

Wie krijgt de sociale toeslag in het Groeipakket?

Vanaf 2019 komen alle gezinnen in aanmerking voor een sociale toeslag op basis van hun bruto belastbaar inkomen.

De inkomensgrens die van toepassing is voor jouw gezin is afhankelijk van je gezinsgrootte en de geboortedatum van je kind(eren). Voor gezinnen met kinderen, allen geboren vóór 2019, moet je bruto belastbaar inkomen lager zijn dan 36.325,76 euro per jaar, ongeacht het aantal kinderen in je gezin.

Voor gezinnen met minstens 3 kinderen, waarvan minimum 1 kind geboren is na 31 december 2018 en recht heeft op de nieuwe bedragen van het Groeipakket, werd de inkomensgrens verhoogd tot 68.329,61 euro per jaar.

Sinds 1 april 2023 is er een nieuwe inkomstencategorie. Indien je gezinsinkomsten tussen € 36.325,76 en € 42.380,06 (geïndexeerde bedragen vanaf 1 september 2023) ligt en je maximum 2 kinderen hebt, heb je recht op het nieuwe bedrag sociale toeslag.

De sociale toeslag zal automatisch worden toegekend indien je gezinsinkomen geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit een leefloon, een inkomen vervangende tegemoetkoming of een inkomensgarantie voor ouderen.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Op hoeveel sociale toeslag jouw gezin recht heeft, hangt af van je gezinsinkomen, de gezinsgrootte en wanneer de kinderen die in aanmerking komen om de gezinsgrootte te bepalen, geboren zijn.

Is je kind geboren voor 2019?

Welk basisbedrag ontvangt je kind?... dan krijg je als sociale toeslag dit bedrag

kind dat recht geeft op 101,69 euro

€ 67,07

kind dat recht geeft op 188,16 euro

€ 47,38

kind dat recht geeft op 259,49 euro€ 20,93

max 2 kinderen en inkomen tussen € 36.325,76 en €42.380,06

€ 35,70

 

Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden (maandelijks)

Kind dat basisbedrag van € 101,69 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 126,66

€ 126,66

Verhoging toeslag voor eenoudergezinnen (maandelijks)

Kind dat basisbedrag van € 259,49 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 41,18

€ 41,18

Is je kind na 2019 geboren?

Is je kind geboren na 2019?

Deze toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen en de gezinsgrootte.*


SOCIALE TOESLAG 

(MAANDELIJKS)
 

Deze bedragen werden geïndexeerd op 1/9/2023

< 3 kinderen

en inkomen minder dan € 36.325,70

€ 70,50

> 2 kinderen

en inkomen minder dan € 36.325,76

€ 103,62

> 2 kinderen

en inkomen tussen € 36.325,76 en € 64.945,93

€ 81,54

< 3 kinderen

en inkomen tussen €36.325,70 en € 42.380,06
€35,70


*De bedragen werden geïndexeerd op 1/09/2023. Het is dus mogelijk dat je voor deze datum minder ontving.

Veranderingen vanaf april 2023

Hoe aanvragen?

Hoe vraag je de sociale toeslag aan?

Het gezinsinkomen wordt in eerste instantie vastgesteld op basis van het aanslagbiljet inkomsten van het kalenderjaar 2 jaar voordien. Infino onderzoekt automatisch je recht op sociale toeslag en vraagt jouw gegevens op bij de FOD Financiën.

Wanneer jouw gezinssituatie wijzigt, kijken wij na of dit gevolgen heeft voor de uitbetaling van je Groeipakket en passen wij de bedragen aan.

Wanneer je geen sociale toeslag ontving en je vermoedt dat je er toch recht op hebt, neem je best contact op met Infino. Op basis van onderstaande voorwaarden kunnen we dit recht onderzoeken:

Je inkomsten van 2 jaar geleden waren te hoog maar je inkomen van de laatste 6 opeenvolgende maanden ligt lager dan het grensbedrag van 2.877,24 euro bruto belastbaar per maand of 5.412,16 euro per maand als je meer dan 2 kinderen hebt waarvan minstens 1 kind het nieuwe basisbedrag van 173,20 euro ontvangt in het Groeipakket. Of je hebt minder dan 3 kinderen en een bruto belastbaar gezinsinkomen tussen 2877,24 euro en 3356,78 euro per maand.

Download hiervoor formulier en bezorg het ons ingevuld terug of neem contact op met ons om je het document te bezorgen.

En hoe regel ik dat allemaal?

Alles gaat automatisch als je er recht op hebt.

Ligt je gezinsinkomen op het aanslagbiljet waarop de uitbetaler - Infino bijvoorbeeld - zich moet baseren niet boven de € 34.526,91 dan krijg je dus vanzelf je sociale toeslag voor één jaar, het toekenningsjaar. Dat loopt normaal gezien van 01 september tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar.

Er is wel een uitzondering: in 2019 kun je slechts sociale toeslag krijgen op basis van je aanslagbiljet van 2016 omdat het Groeipakket toen pas in werking trad.

Extra informatie

Beroepsinkomsten en uitkeringen in binnen- en buitenland die meetellen:

 • Inkomsten als internationale ambtenaar: inkomsten die voortvloeien uit een tewerkstelling bij een Europese of internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke bijdragen tegen de door hun instelling van internationaal publiek recht verzekerde sociale zekerheidsrisico's.
 • Beroepsinkomsten (ook buitenlandse) voor werknemers: belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen voor aftrek van de beroepskosten. Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: netto belastbare inkomsten vermenigvuldigd met 100/80

 • Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: netto-inkomsten als zelfstandige, vermenigvuldigd met de factor 100/80;
 • Werkloosheidsuitkeringen;
 • Pensioenen;
 • Leefloon of equivalent;
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming;
 •  Alle andere belastbare uitkeringen;
 • 80 % van de ontvangen onderhoudsgelden (het gaat om onderhoudsgeld voor ex-partners, niet om alimentatie voor kinderen);
 • Driemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik;
 • Eenmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden;
 • Alle inkomsten die voortvloeien uit de beroepsactiviteit van de personeelsleden van een Europese of andere internationale instelling. De inkomsten worden verminderd met de persoonlijke bijdragen voor de verzekering die de instelling organiseert om socialezekerheidsrisico’s te dekken.
 •  

Beroepsinkomsten en uitkeringen die NIET meetellen:.
 • Alle toelagen uit het Groeipakket of andere gezinsbijslagen;
 • Alimentatie voor de kinderen;
 • Roerende inkomsten;
 • Loon en vakantiegeld in het kader van een flexi-job;
 • Maaltijd- en ecocheques;
 • Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
 • Onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin;
 • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
 • Achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar;
 • Verbrekingsvergoedingen voor volgende jaren en vervroegd vakantiegeld.
Welke bewijsstukken moet je meesturen?
 • Werknemers: je loonbrief of een attest van de werkgever dat het maandelijkse belastbaar inkomen vermeldt;
 • Zelfstandigen: een verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds die het maandelijkse netto-inkomen vermeldt;
 • Internationale ambtenaren: je loonbrief of een attest van de werkgever dat het maandelijkse inkomen vermeldt;
 • Vervangingsinkomens: een attest van de uitbetalingsinstelling dat de maandelijks uitbetaalde bedragen vermeldt;
 • Geen inkomen: een attest van het OCMW waaruit blijkt dat er geen recht is op een leefloon of een equivalent van het leefloon.
Van wie tellen de beroepsinkomsten mee?

Je eigen beroepsinkomsten en/of uitkeringen en die van je partner of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt, tellen mee. Jullie vormen een feitelijk gezin als jullie:

 • samenwonen en gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres;
 • geen bloed- of aanverwanten zijn tot en met de 3e graad (dus geen ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes);
 • samen het huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende manier.

Wat als je samenwoont met meerdere personen met wie je niet verwant bent tot en met de 3e graad?

Je vormt slechts een feitelijk gezin met een van die personen, volgens deze voorrang:

 1. de persoon met wie je gehuwd bent;
 2. de andere ouder van het kind;
 3. de persoon met wie je samen een gezinswoning hebt gekocht of gebouwd;
 4. de persoon met wie je samen de kinderen opvoedt;
 5. de persoon met wie je het langst samenwoont.

Wat als wij niet onmiddellijk in 2019 een sociale toeslag kunnen toekennen?

In 2021 ontvangen we van de belastingdienst (Federale Overheidsdienst Financiën) je belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen van 2019, verhoogd met de beroepsinkomsten. Als daaruit blijkt dat je gezinsinkomen het grensbedrag niet overschrijdt betalen we alsnog de sociale toeslag voor die maanden waarvoor je er geen ontving.

Breng ons altijd op de hoogte wanneer je gezinssituatie wijzigt.

Laat het ons zeker weten als:

 • je alleen gaat wonen;
 • je trouwt of gaat samenwonen;
 • er een kind bijkomt in je gezin voor wie je een Groeipakket ontvangt;
 •  een kind dat recht had op een Groeipakket je gezin verlaat;
 •  jij of je partner een inkomensvervangende tegemoetkoming (1), een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (2) of een integratietegemoetkoming (3) ontvangt;
 • jij of je partner een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen ontvangt;
 • je arbeidsongeschikt bent of je partner dat is;
 • jij of je partner uitkeringen voor een arbeidsongeval ontvangt;
 • je een overlevingspensioen ontvangt;
 • je een herziening van het aanslagbiljet 'aanslagjaar 2017 - inkomstenjaar 2016' ontvangt.

(1) Een inkomensvervangende tegemoetkoming is er voor personen met een beperking die niet (langer) in staat zijn om meer dan een derde te verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen.

(2)  Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (dit heet nu zorgbudget voor ouderen met een zorgnood) kan je ontvangen als je 65 jaar of ouder bent en je zelfredzaamheid beperkt is.

(3)  Een integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een beperking die bijkomende kosten hebben doordat ze minder zelfredzaam zijn.


Aanvraagformulier sociale toeslagen

Voldoe je aan alle voorwaarden die je hierboven las? Kreeg je van ons nog geen bericht of kun je niet langer wachten? Dan kun je hier het formulier downloaden waarmee je een sociale toeslag kunt aanvragen. Mail het ingevulde en gehandtekende document naar vlaanderen@infino.be en we verwerken je aanvraag zo snel mogelijk.

Formulier downloaden

Deel deze pagina met je netwerk

Nog meer inspiratie

Zwangerschap

Wat moet je in je vluchttas / bevallingstas stoppen?

Je telt de weken en dagen voor de komst van je baby ongetwijfeld vol ongeduld af. Maar heb je er al aan gedacht om je vluchttas te maken? We geven je graag een lijst met enkele essentiële items en tips!

Vakantie en vrije tijd

Hoor de herten burlen in het bos van Saint-Michel Freyr

Ieder jaar, tussen half september en half oktober, maak je in de Ardense bossen een buitengewoon auditief spektakel mee: de hertenbalg. Om van dit magische moment te genieten, geven we je enkele tips.

Opvoeden

Wat als je kind geen klik met de juf heeft?

Komt je kleine kapoen plots minder vrolijk thuis dan tijdens het vorige schooljaar? En ontdek je na enkele vragen dat hij de nieuwe juf of meester niet lief vindt? Dat is geen gemakkelijke situatie. Hoe pak je die aan?

Hoe kunnen we jou helpen?