Hi, we zijn Infino... Psstt.. onze service is afhankelijk per regio. Pick je regio, dan krijg je content op maat.

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

De schooltoeslag

Sinds 2019 betaalt Infino je schooltoeslag. Wat zit er allemaal in én wat moet je doen om deze aan te vragen (pssst.. Niets!), dat kom je op deze pagina te weten.

Wat?

De huidige studietoelage, die betaald werd door het Ministerie van Onderwijs, is in een nieuw jasje gestoken. In Vlaanderen wordt deze toelage geïntegreerd in het Groeipakket. Ze heet voortaan Selectieve Participatietoeslag (SEPAR), of kortweg schooltoeslag.

Voor wie?

In het Groeipakket kan een SEPAR of schooltoeslag betaald worden voor elk kind dat kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs volgt in een school die erkend is door de Vlaamse Overheid. Er kan ook een toeslag verleend worden voor een kind dat de richting Verpleegkunde volgt in HBO5.

Voorwaarden?

Enerzijds wordt aan je gezin een puntentelling toegekend en anderzijds wordt gekeken naar de inkomsten.

Hoe?

Om te genieten van de Schooltoeslag, hoef je zelf niets te ondernemen! Op basis van je gezinssamenstelling weten wij welke personen meetellen voor de puntentelling en weten wij met welke inkomsten we rekening dienen te houden. Daarnaast hebben we ook zicht op de studies van je kind. Uitgaande van deze drie gegevens wordt het recht op een schooltoeslag voor jouw kind onderzocht.

Wanneer?

Als je recht hebt op een schooltoeslag, zal die uitbetaald worden vanaf september 2019. Je ontvangt van ons dan ook een informatiebrief. Heb je hierover nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag verder!

Hoe ver staat het met het toekennen en uitbetalen?

De laatste screenings voor dossiers - waarbij we onder meer inkomsten uit het buitenland moeten nagaan - lopen momenteel. We verwachten dat we daarmee midden december klaar zullen zijn en de laatste uitbetalingen ten laatste eind december kunnen gebeuren. 

Let wel: soms kan het onderzoek en de afhandeling van sommige specifieke dossiers wat vertraging oplopen. Bijvoorbeeld omdat er gegevens ontbreken en we dus (nog) geen definitieve beslissing kunnen nemen.

  • Ofwel omdat de betrokken databanken bepaalde gegevens nog niet hebben - een inschrijving die ontbreekt bijvoorbeeld - en ze dus evenmin aan ons kunnen doorgeven.
  • Ofwel omdat alleen de begunstigden zelf bepaalde informatie kunnen aanleveren en dat nog niet hebben gedaan. Dan moeten we die eerst bij hen opvragen.

Pas als we alle noodzakelijke gegevens verzameld hebben, kunnen we een definitieve beslissing tot uitbetaling nemen. Maar we herhalen: dit zijn individuele problemen in individuele dossiers. Wie denkt recht te hebben op een schooltoeslag en die begin januari 2020 nog niet ontvangen heeft, kan het best contact opnemen met zijn uitbetaler van het Groeipakket voor meer informatie.

De officiële mededeling van de VUTG (het overkoepelende Agentschap Uitbetaling Groeipakket van de Vlaamse Overheid) van midden november:

Voor het schooljaar 2019-2020 onderzoeken we het recht op een schooltoeslag voor 1,2 miljoen kinderen. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de schooltoeslag wordt het onderzoek voor zoveel personen gevoerd en gebeurt dit ook automatisch. (dit kan voor sommige gezinnen betekenen dat ze een schooltoeslag ontvangen terwijl ze niet wisten dat ze er eigenlijk recht op hadden)

Vroeger gebeurde de toekenning op aanvraag. Het is mogelijk, afhankelijk van de specifieke situatie, dat de middelen vroeger sneller gestort werden voor diegene die snel een aanvraag indienden. Voor het grootste deel van de gezinnen is de automatische toekenning echter sneller, zoals blijkt uit het aantal kinderen dat al een schooltoeslag kon ontvangen in de voorbije weken. De automatisering van de toekenning van de schooltoeslag werd al geruime tijd bepleit, o.a. voor de Vlaamse ombudsdienst. Dat is nu mogelijk via het Groeipakket. 

Gezien de omvang van het aantal kinderen is de opstart van het systeem gebeurd in verschillende toekenningsgolven. Daarbij waren we afhankelijk van de verwerking van de authentieke gegevensbronnen. We moeten immers tal van bronnen zoals het rijksregister, het aanslagbiljet, … automatisch bevragen en verwerken. Naar volgend jaar bekijken we hoe we de verwerking van al deze gegevens nog sneller en optimaler kunnen laten verlopen. Anders gezegd, komt het hierop neer: De schooltoeslag is afhankelijk van het inkomen. Indien het aanslagbiljet (FOD Financiën) ons geen info over  inkomen geeft (oa bij invaliditeit), dan moeten we dat inkomen zelf gaan reconstrueren uit andere beschikbare gegevens en dat vraagt tijd, zeker als het om grote groepen gaat. In de toekomst, voor het volgende schooljaar, proberen we technisch te bekijken om dat naar voor te schuiven.

We verwachten tegen half november quasi alle schooltoeslagen te zullen hebben uitbetaald, behalve voor gezinnen waar de inkomsten niet duidelijk zijn of waar een internationale connectie is. De gezinnen wiens inkomsten onduidelijk zijn, zullen hierover een schrijven ontvangen. Midden december worden deze laatste dossiers nog berekend en betaald wanneer er recht is. Wie op dat ogenblik nog geen schooltoeslag heeft ontvangen, kan het best contact opnemen met zijn uitbetaler om zich verder te informeren over zijn dossier.

Meer info over het VUTG (het overkoepelende Agentschap Uitbetaling Groeipakket van de Vlaamse Overheid) 

Hoeveel schooltoeslag zal je ontvangen?

Schooltoeslag (jaarbedrag schooljaar 2021 - 2022)

 Intern / extern

Minimumtoeslag

Volledige toeslag

Uitzonderlijke toeslag

Kleuteronderwijs

 

 

€ 106,72

 

Lager onderwijs

 

€ 124,54

€ 193,68

€ 251,50

Secundair onderwijs

 

 

 

 

Gehuwde/
zelfstandige/
alleenstaande leerlingen

 

€ 733,77

€ 3364,02

 

Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps
secundair

extern

€ 288,78

€ 1165,08

€ 1367,98

intern

€ 746,30

€ 1915,34

 

Alle anderen voltijds secundair onderwijs

extern

€ 240,56

€ 970,80

€ 1139,86

intern

€ 621,92

€ 1596,07

 

Stelsel leren en werken

 

€ 202,28

€ 553,11

€ 713,55

Verpleegkundigen in het hoger beroeps-
onderwijs

extern

€ 854,00

€ 1247,61

 

intern

€ 854,00

€ 3746,80

 

Hoger onderwijs

€ 51,46/jaar (bovenop de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)