Infino logo

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.
adoption - allocations familiales

De schooltoeslag of de selectieve participatietoeslag

Infino zal zorgen voor de uitbetaling van de schooltoeslag!

De schooltoeslag is een jaarlijks extra budget voor kinderen die school lopen in een door de Vlaamse Overheid erkende instelling voor kleuter, lager of secundair en HBO5 Verpleegkunde en dit voor gezinnen die in aanmerking komen obv de inkomsten.

Het gezin hoeft hier zelf niets voor te doen. Het onderzoek en de betaling gebeurt automatisch. Een aanvraag is dus niet nodig. De betalingen starten vanaf augustus.

Sinds het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag, ook selectieve participatietoeslag (kortweg SEPAR) genoemd, betaalt via je Groeipakket-uitbetaler. Alle kinderen die school lopen in een door de Vlaamse Overheid erkende instelling voor kleuter, lager of secundair onderwijs of HBO5 Verpleegkunde komen in aanmerking voor deze toeslag. 

Infino onderzoekt het recht op schooltoeslag voor jouw kinderen in het kleuter-, lager of secundair onderwijs (of HBO5 Verpleegkunde). Wij doen dit op basis van de gegevens die de overheid ons verstrekt. Je moet dus zelf geen aanvraag indienen. Zodra het kan, betalen we deze toeslag uit. Als je er recht op hebt, ontvang je jouw schooltoeslag voor het einde van november. 

Opgelet: De uitbetaling kan in verschillende fases, wanneer je meerdere kinderen hebt. Kreeg bijvoorbeeld je jongste kind al een toeslag, maar je oudste nog niet? De betaling volgt automatisch. 

Alles over de schooltoeslag

Wat is de schooltoeslag?

De schooltoeslag is een extra tegemoetkoming voor kinderen die kleuter- lager of secundair onderwijs volgen of HBO5 Verpleegkunde in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling in Vlaanderen of Brussel. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aan bepaalde bijkomende voorwaarden voldoen. 

Deze schooltoeslag vervangt vanaf schooljaar 2019-2020 de schooltoelage die tot schooljaar 2018/2019 betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. 

Let wel, voor leerlingen in het hoger onderwijs blijft de afdeling Studietoelagen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs bevoegd!

Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?

Het exacte bedrag van de schooltoeslag is afhankelijk van verschillende parameters:

 • het type onderwijs dat je kind volgt 
 • het gezinsinkomen 
 •  je gezinssituatie (aantal personen ten laste, al dan met een handicap …/ is het kind gehuwd, kan het als alleenstaande beschouwd worden …)

Het kan sterk variëren, maar bedraagt nooit minder dan € 113,17 euro voor een kleuter, € 132,06  voor een kind in het lager onderwijs en € 214,50 voor een kind in het voltijds secundair onderwijs. 

Op deze pagina

Welke invloed heeft het type onderwijs dat mijn kind volgt?

Het bedrag van de schooltoeslag is afhankelijk van het type onderwijs, per type gelden andere bedragen. Bovendien ontvangen interne* leerlingen vanaf het secundair onderwijs een hoger bedrag dan externe leerlingen in dezelfde situatie. We maken een onderscheid tussen: 

 • Kleuter onderwijs
 • Lager onderwijs
 • Secundair onderwijs
  • Voltijds
  • 3e leerjaar van de 3e graad voltijds TSO of BSO (het zogenaamde 7e jaar) 
  • Stelsel leren/werken (deeltijds onderwijs of duaal leren) 
  • Verpleegkunde HBO5

* De gegevens van interne leerlingen zullen zijn soms pas later in het schooljaar beschikbaar. Mogelijk ontvangen deze kinderen in eerste instantie het bedrag van de externe kinderen. Zodra de nodige informatie beschikbaar is, zullen zij een aanvulling bekomen als interne leerlingen. Let wel, er is enkel een supplement mogelijk voor kinderen die op internaat zitten in het Secundair Onderwijs en geen supplement voor kinderen die op internaat zitten in het kleuter of lager onderwijs. 

Wiens inkomen wordt meegenomen om het gezinsinkomen te bepalen?

Het gezinsinkomen wordt bepaald aan de hand van de personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als het kind, ook wel de ‘inkomensverstrekkers’ in het gezin genoemd. In het bijzonder gelden volgende regels:

 • Woont het kind bij beide ouders, dan zijn vader en moeder de inkomensverstrekkers
 • Woont het kind bij één ouder, dan is deze ouder samen met zijn/haar partner de inkomensverstrekker
 • Wordt het kind opgevoed door andere mensen (vb. grootouders, pleegouders …) dan zijn deze opvoeders de inkomensverstrekkers.
 • Woont het kind alleen, of samen met zijn/haar partner, dan vormt het kind zelf met zijn of haar partner de inkomensverstrekker
 • Is het kind zelf gehuwd? (ongeacht of het alleen woont of nog bij de ouders), dan zijn de inkomensverstrekkers sowieso het kind zelf en zijn/haar partner

Woont een ouder of opvoeder samen met meerdere niet-verwante personen (tot en met de 3e graad). Dan wordt onderzocht wie de 2e inkomensverstrekker is.

Welke inkomsten bepalen of er recht is op de schooltoeslag?

We baseren ons bij de bepaling van het gezinsinkomen op de inkomsten van het jaar waarin het schooljaar aanvangt - 2. Voor schooljaar 2023/2024 zullen we ons dus baseren op je inkomsten van het jaar 2021. 

Wat zijn de belangrijkste inkomsten die meetellen?

 • het bruto belastbare inkomen (beroepsinkomsten verhoogd met beroepskosten, en/of uitkeringen)
 • het netto belastbare inkomen als zelfstandige x 100/80
 • 80 % van de ontvangen onderhoudsgelden* volgens het aanslagbiljet (* Het gaat om onderhoudsgeld voor ex-partners, niet om alimentatie voor kinderen.) (voor onderhoudsgelden die je betaald hebt, wordt 80% van dit bedrag afgetrokken van je inkomsten)
 • het leefloon of equivalent
 • de inkomen vervangende tegemoetkoming
 • driemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik, d.w.z. van al je onroerende goederen, behalve je eigen huis en de gebouwen die je gebruikt voor beroepsdoeleinden (te vinden op het aanslagbiljet onroerende voorheffing)
 • eenmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden (te vinden op het aanslagbiljet onroerende voorheffing)
 • inkomsten uit het buitenland of inkomsten van een Europese of internationale instelling

En wat zijn de belangrijkste inkomsten die NIET meetellen?

 • alle toelagen uit het Groeipakket
 • alimentatie voor de kinderen
 • roerende inkomsten
 • achterstallen voor het verleden
 • verbrekingsvergoedingen voor de toekomst


Welke invloed heeft mijn gezinssituatie op de schooltoeslag?

Om te bepalen hoeveel je mag verdienen om in aanmerking te komen voor een toeslag, kijken we wie deel uitmaakt van je gezin op basis van het domicilieadres.

De personenlast in je gezin wordt uitgedrukt in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een toeslag. Om het aantal punten te bepalen, wordt gekeken naar je gezinssituatie op 31 augustus bij aanvang van het schooljaar. Dus, voor de schooltoeslag van schooljaar 2024/2025 is je gezinssituatie op 31/08/2024 bepalend.  

Wie?

Aantal punten

1 startpunt voor alle gezinnen, behalve de alleenstaande en zelfstandige leerlingen zonder kinderen

1

Elke persoon in het gezin die fiscaal ten laste is van de personen op wier inkomen de toeslag wordt berekend

+1

Elke leerling in het gezin die niet meer fiscaal ten laste is, maar niet voldoet aan de voorwaarden voor zelfstandige, gehuwde of alleenstaande leerling (vb een kind dat nog studeert maar geen gezinsbijslag geniet omdat het teveel werkt) 

+1

Elke persoon in het gezin die hoger onderwijs volgt of een bachelor-na-bacheloropleiding of een master-na-masteropleiding volgt. Het totaal aantal punten wordt verminderd met 1 punt en bedraagt nooit minder dan 0

+1

Elke persoon in het gezin die op 31 augustus bij aanvang van het betrokken schooljaar minstens 66 % gehandicapt is (minstens 4 punten in pijler 1)

+1

Totaal (pluspunten optellen)

Opgelet: voor dezelfde persoon in het gezin kan je vaak verschillende punten tellen.

Bijvoorbeeld: als een broer van de leerling fiscaal ten laste is én hoger onderwijs volgt én een handicap heeft, telt voor 3 punten.

= …


Inkomensgrenzen en puntentelling, de details

Op basis van je gezinsinkomen en het aantal punten, kan je uit onderstaande tabel aflezen of je in aanmerking komt voor de schooltoeslag.

 • Je inkomen ligt boven de maximumgrens: geen toeslag
 • Je inkomen is gelijk aan de maximumgrens: minimumtoeslag
 • Je inkomen is gelijk aan of lager dan de minimumgrens: volledige toeslag
 • Je inkomen ligt tussen de maximumgrens en de minimumgrens: gedeeltelijke toeslag (= percentage van de volledige toelage, berekening volgens formule)
 • Je inkomen is lager dan of gelijk aan een 10de van de maximumgrens: uitzonderlijke toeslag mogelijk, onder bepaalde voorwaarden

Wat wordt er uitbetaald tussen eind augustus en eind november 2024?

We kennen de exacte bedragen nog niet. Wel kunnen we ter info de bedragen van de voorbije jaren meegeven. Reken op maximaal enkele procenten als mogelijke afwijking.


SCHOOLTOESLAG 

(JAARBEDRAG SCHOOLJAAR 2023-2024)
 MINIMUMTOESLAGVOLLEDIGE TOESLAGUITZONDERLIJKE TOESLAG
  
Kleuteronderwijs  € 113,17 
     
Lager onderwijs € 132,06€ 205,38€ 266,68
     
Secundair onderwijs    
Gehuwde/
zelfstandige/
alleenstaande leerlingen
 € 778,07€ 3.567,11 
Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps
secundair

extern

€ 306,21

€ 1.235,42

€ 1.450,57

intern€ 791,35€ 2.030,97 
Alle anderen voltijds secundair onderwijsextern

€ 255,08

€ 1.029,41

€ 1.208,68

intern€ 659,46€ 1.692,42 
Stelsel leren en werken € 214,50€ 586,50€ 756,62
Verpleegkundigen in het hoger beroeps-
onderwijs
extern

€ 905,56

€ 1.322,93

 
intern€ 905,56€ 3.973,00

 
  
Hoger onderwijs€ 51,46/jaar (bovenop de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)

Inkomensgrenzen en puntentelling, de details

Vorig jaar had ik recht op de studietoelage van de Vlaamse overheid, zal ik dit jaar sowieso opnieuw recht hebben op de schooltoeslag?

Dat is afhankelijk van het aantal punten dat aan je gezin toegekend wordt en van je belastbaar inkomen van 2021.

Wanneer wordt de schooltoeslag betaald?

De schooltoeslag wordt betaald tussen eind augustus en eind november, afhankelijk van het moment waarop we alle gegevens ontvangen hebben.

Indien je in aanmerking komt zal de betaling van de schooltoeslag automatisch gebeuren, je dient hiervoor geen aanvraag in te dienen.

Je ontvangt van ons een brief om de betaling te bevestigen. Je kunt de status van je schooltoeslag ook steeds volgen via My Infino.

Heb je einde november nog niets van ons ontvangen en denk je toch recht te kunnen hebben op de schooltoeslag. Contacteer ons dan gerust. Zo kunnen we uitzoeken waarom er nog geen betaling plaatsvond. 


Wij hebben een pleegkind in ons gezin, wordt ook voor hem/haar de schooltoeslag betaald?

Voor pleegkinderen die al langer dan 1 jaar in pleegzorg verblijven en die naar een school gaan die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap heb je inderdaad sowieso recht op het volledige bedrag van de schooltoeslag. 

Dit bedrag is dus afhankelijk van de studies die het kind volgt en niet van jouw inkomsten of van de gezinsgrootte.

Wat waren de bedragen voor het schooljaar 2023-2024?

Deze bedragen zijn onderhevig aan een jaarlijkse indexatie.

Bron: Agentschap Uitbetaling Groeipakket


SCHOOLTOESLAG 

(JAARBEDRAG SCHOOLJAAR 2023-2024)
 MINIMUMTOESLAGVOLLEDIGE TOESLAGUITZONDERLIJKE TOESLAG
  
Kleuteronderwijs  € 113,17 
     
Lager onderwijs € 132,06€ 205,38€ 266,68
     
Secundair onderwijs    
Gehuwde/
zelfstandige/
alleenstaande leerlingen
 € 778,07€ 3.567,11 
Leerlingen in 3de lj. van de 3de graad voltijds technisch of beroeps
secundair

extern

€ 306,21

€ 1.235,42

€ 1.450,57

intern€ 791,35€ 2.030,97 
Alle anderen voltijds secundair onderwijsextern

€ 255,08

€ 1.029,41

€ 1.208,68

intern€ 659,46€ 1.692,42 
Stelsel leren en werken € 214,50€ 586,50€ 756,62
Verpleegkundigen in het hoger beroeps-
onderwijs
extern

€ 905,56

€ 1.322,93

 
intern€ 905,56€ 3.973,00

 
  
Hoger onderwijs€ 51,46/jaar (bovenop de studietoelage, uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs)

 

Deze bedragen zijn onderhevig aan een jaarlijkse indexatie.

Deel deze pagina met je netwerk

Meer blogs over studenten

Groeipakket

Kind ten laste loonverschil per maand

In dit artikel bespreken we hoe twee of drie kinderen ten laste de belastingaangifte beïnvloeden, de impact op het netto-inkomen, en speciale situaties (fiscaal co-ouderschap of "wettelijk samenwonende partner")

Zwangerschap

Babyshower organiseren: tips en ideeën

Ontdek in onze handige gids hoe je eenvoudig een fantastische babyshower organiseert. We bieden tips voor het kiezen van thema's, spelletjes, cadeaus, en heerlijke hapjes en drankjes voor een perfecte babyshower.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.