YouTube thumbnail

Welkom bij Infino. Gezinsbijslagen verschillen per regio van je kind(eren).

Waar woon je?

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonie
Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

De zorgtoeslagen van het Groeipakket 

Het Groeipakket omvat drie verschillende zorgtoeslagen. Het gaat om een extra financiële steun voor (half)wezen, kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en kinderen in pleegzorg.

Zorgtoeslag: extra ondersteuningsbehoefte

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig om te groeien. Voor hen bevat het Groeipakket naast het basisbedrag een extra zorgtoeslag die de kosten in hun specifieke situatie beter afdekt. 

Hoe vraag ik dit aan?

 1. Neem contact op met ons, je uitbetaler. Wij bezorgen je de juiste formulieren via post of eBox*
 2. Stuur de ingevulde formulieren terug op, per mail of post, ook naar het agentschap Opgroeien.
 3. Ga eventueel langs bij de evaluerend arts.
 4. Daarna laten wij weten hoeveel we kunnen uitbetalen.

(*Activeer je eBox als die nog niet in gebruik is (niet verplicht). Via je eBox ontvang je dan alle communicatie vanuit Opgroeien online. Dat verloopt veiliger en sneller. Heb je je eBox nog niet geactiveerd, dan ontvang je alle communicatie per brief.)

De zorgtoeslagen:

1. De (half)wezentoeslag

Kinderen die al wees waren voor 01 januari 2019 behouden hun wezenbijslag in het oude systeem, alsook de regels die erop van toepassing zijn. We houden steeds rekening met de situatie van de overlevende ouder om het recht op de wezentoeslag te onderzoeken. (een nieuw samengesteld gezin vormen of hertrouwen).

We maken een onderscheid tussen het overlijden vòòr 2019 of na 2019:


Wees geworden voor 2019 Wees geworden na 1 januari 2019
Verhoogde wezenbijslag € 390,58 € 176,65  in geval van ‘volle wees’*
€ 141,33 in geval van ‘halve wees’**
Oorlogswees
€ 2,48


*Wat is een volle wees?

 • beide ouders zijn overleden of afwezig verklaard
 • de enige ouder is overleden/afwezig verklaard
 • één ouder is overleden en de andere ouder is afwezig verklaard 
 • de afwezigheid van één ouder werd vastgesteld en de andere ouder is reeds overleden

**Wat is een halve wees?

 • één van de ouders is overleden/afwezig verklaard.

De wezentoeslag voor kinderen waarvan de ouder(s) overleden is/zijn (of afwezig verklaard) vanaf 1/1/2019 is onvoorwaardelijk

Het kind krijgt de wezentoeslag zolang het recht heeft op een Groeipakket. Ook wanneer de overlevende ouder een nieuw gezin vormt of hertrouwt.

Het overlijden van een partner zorgt vaak ook voor inkomensverlies. Binnen het Groeipakket is het daarom mogelijk om de wezentoeslag te combineren met een sociale toeslag.

*De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Bron: https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/wezentoeslag

Kinderen geboren vóór 1 januari 2019 (en die recht hebben op de overgangsbedragen), die wees worden vanaf of na 1 januari 2019, hebben in principe vanaf de maand van het overlijden van één van de ouders recht op de nieuwe groeipakketbedragen. Dit kan er soms toe leiden dat die kinderen na het overlijden van een ouder een lager bedrag krijgen dan voordien. Om hieraan te verhelpen werd het Groeipakketdecreet aangepast op 1 augustus 2022.

Sinds 1 augustus 2022 dient een vergelijking gemaakt te worden van het recht op gezinsbijslagen die ontvangen worden in de maand voor het overlijden en deze die zouden ontvangen worden in het gezin na het overlijden. Aldus moet de vergelijking gemaakt worden tussen het basisbedrag en de leeftijdsbijslag in de overgangsregeling en het basisbedrag en de wezentoeslag in het Groeipakket. 

Als de weeskinderen samen minder gezinsbijslagen (basisbedrag + wezentoeslag) zullen ontvangen dan in de maand voor het overlijden (basisbedrag + leeftijdstoeslag), dan behouden deze weeskinderen het bedrag van het oude basisbedrag en de leeftijdstoeslag en dit tot één van de weeskinderen die recht geeft op gezinsbijslag het gezin verlaat of geen recht meer heeft. Vanaf de daaropvolgende maand wordt voor de rechtgevende weeskinderen dan het basisbedrag + wezentoeslag (groeipakketbedragen) uitbetaald. 

Vermoed je dat je in een situatie zit die hierboven bedoeld wordt en werd jouw dossier overgezet naar de nieuwe wezenbijslag vóór 1/8/2022, neem dan contact met ons op zodat wij jouw dossier kunnen herbekijken.  

Contact

2. De toeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Indien je kind bijzondere zorg nodig heeft, kan deze toeslag aangevraagd worden. Het maandelijkse bedrag is afhankelijk van de ernst van de aandoening. De "punten" worden toegekend door een gespecialiseerde arts.


ZORGTOESLAG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE

(MAANDELIJKS)
 


Minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers

€ 89,16

6 – 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

€ 118,74

9 – 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler

€ 277,09

6 – 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler

€ 457,39

 

  

9 – 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler

12 – 14 punten over de drie pijlers

15 – 17 punten over de drie pijlers

€ 520,09

18 – 20 punten over de drie pijlers

€ 557,24

 + 20 punten over de drie pijlers

€ 594,38

PLEEGZORGTOESLAG (MAANDELIJKS)€ 68,23


Dat extra bedrag noemen we de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (vroeger heette dat de ‘verhoogde kinderbijslag’). 

Een kind met een ondersteuningsnood heeft maximaal onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag tot de maand waarin het 21 jaar wordt of tot het einde van de erkenning.

Bron: Groeipakket.be en https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/zorgtoeslag-ondersteuningsbehoefte

Hoe vraag ik de zorgtoeslag aan?

  1. Neem contact op met ons, je uitbetaler. Wij versturen je aanvraag door naar dienst ZOE van Agentschap Opgroeien.
  2. Agentschap Opgroeien dienst ZOE zal contact met je opnemen en de nodige formulieren opsturen – is je eBox* geactiveerd, ontvang je de formulieren digitaal
  3. Je kind zal hoogstwaarschijnlijk uitgenodigd worden voor een onderzoek door een evaluerend arts.
  4. Eens de beslissing genomen is door ZOE, voorzien wij de uitbetaling van de zorgtoeslag afhankelijk van het aantal punten.

(*Activeer je eBox als die nog niet in gebruik is (niet verplicht). Via je eBox ontvang je dan alle communicatie vanuit Opgroeien online. Dat verloopt veiliger en sneller. Heb je je eBox nog niet geactiveerd, dan ontvang je alle communicatie per brief.)

Vereenvoudigde procedure voor zorgtoeslag

Er is een vereenvoudigde procedure voor het onderzoek naar het recht op zorgtoeslag van toepassing voor kinderen:

 • met ADHD en/of ASS met een normale tot zwakke begaafdheid
 • met een mentale retardatie
 • met een mentale retardatie én ADHD en/of ASS
 • met diabetes
 • met visusstoornissen of gehoorstoornissen

Deze vereenvoudigde procedure houdt in dat als alle noodzakelijke gegevens (dit zijn de minimale gegevens waaruit besloten kan worden dat het kind kan opgenomen worden in één van de 5 bovenstaande doelgroepen of clusters) correct bezorgd worden, er geen oproeping gebeurt van het kind door de evaluerende arts, zodat de procedure tot vaststelling van de zorgbehoefte beduidend sneller kan verlopen.  

Om in aanmerking te komen voor deze procedure dien je nog altijd de aanvraag tot vaststelling van de zorgbehoefte in bij je uitbetalingsactor. Je bezorgt Opgroeien het psychosociaal en medisch inlichtingenformulier. Opgroeien kijkt dan zelf na of de aanvraag in aanmerking komt voor de nieuwe vereenvoudigde procedure en brengt je op de hoogte.

Tip: vraag je EDC-kaart aan

Is je kind erkend door één van de onderstaande organisaties? Dan kun je die organisatie vragen om een EDC-kaart aan te vragen.
De European Disability Card geeft je heel wat voordelen bij sport, cultuur en vrije tijd in Europa. Je kunt met deze kaart rekenen op kortingen, gratis toegang, aangepaste voorzieningen, voorrang of vlottere toegang en/of aangepaste begeleiding.

Meer informatie over deze kaart

Wie kan deze kaart aanvragen?
 • FOD Sociale Zekerheid
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)
 • Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée (Phare)
 • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)
Neem contact op met je vertrouwde instelling om de kaart makkelijk, snel en gratis aan te vragen.

3. De ondersteuningstoeslag

Jongeren met een zware zorgnood die voordien een basisondersteuningsbudget ontvingen via de zorgkas, krijgen die vanaf januari 2023 uitbetaald met het Groeipakket onder de nieuwe naam ondersteuningstoeslag.

 • Voor jongeren tot 21 jaar met een zware zorgnood
 • Vroeger betaald door de zorgkassen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming
 • Vroeger bekend onder de naam "basisondersteuningsbudget" (BOB)
 • Bedraagt € 331,22* per maand (*dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden)

Je hoeft niets te ondernemen om dit te ontvangen als je in Vlaanderen* woont. Je recht wordt automatisch overgedragen/onderzocht door je uitbetaler van het Groeipakket.

*Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en denk je dat je kind(eren) in aanmerking komt/komen voor een ondersteuningstoeslag, neem dan gerust contact met ons op om een aanvraag in te dienen. 

Infofiche ondersteuningstoeslag

4. De pleegzorgtoeslag

Deze toeslag ten bedrage van € 68,23* wordt toegekend als een kind geplaatst is in een pleeggezin na 1 januari 2019 en kan toegekend worden aan:

 • het pleeggezin, als het kind langdurig in het gezin geplaatst blijft;
 • de bijslagtrekkende van vóór de plaatsing, indien het kind niet langdurig in dit gezin geplaatst blijft.

*Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 september (is dus van toepassing vanaf oktober). Het is dus mogelijk dat je voor die datum minder ontving.

Deel deze pagina met je netwerk

Nog meer inspiratie

Kinderwens

10 lees- en kijktips voor wie aan kinderen wil beginnen

Je kunt via Google heel wat terugvinden en je hebt ongetwijfeld zelf ook titels in je hoofd die je ooit ergens zag. Wij willen hier tien minder bekende boeken, series en films onder de aandacht brengen.

Kinderwens

Kinderen krijgen: een goed idee?

“En, wanneer komt er een klein wondertje?” Je krijgt deze vraag de laatste tijd meer dan anders. Misschien ging je samenwonen met je partner, misschien kocht je een huis of startte je een nieuwe job.

Kinderwens

IVF, je bent niet alleen

Een IVF-traject is emotioneel en uitdagend, maar gelukkig is er ook ruimte voor hoop en humor. In deze blog delen we een aantal grappige en inspirerende verhalen van mensen die net als jij in een IVF-traject zitten of hebben gezeten.