Hi, we zijn Infino... Psstt.. onze service is afhankelijk per regio. Pick je regio, dan krijg je content op maat.

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

De Sociale toeslag van het Groeipakket

Wanneer heb ik voor mijn kinderen recht op sociale toeslag?

Begin 2019 werd het Groeipakket ingevoerd als vervanging van de vroegere kinderbijslag. Dat veranderde ook een aantal dingen aan de financiële steun die de Vlaamse overheid geeft aan ouders met kinderen. Zo is er voor gezinnen met wat minder financiële armslag bijvoorbeeld de sociale toeslag.

Wat is die sociale toeslag precies?

In Vlaanderen kunnen gezinnen een extra toeslag krijgen wanneer het even moeilijk gaat. Hoef je hier iets voor te doen? Nee, hoor. Die informatie krijgen we via de belastingsaangifte. Als je recht hebt op deze toeslag, wordt deze automatisch op je rekening gestort.  

Een moeilijke periode? Een verandering in je situatie? Ga hier na of je recht heb op een voorlopige toeslag. 

Kinderen opvoeden vraagt niet alleen heel wat organisatie, maar ook een flinke financiële inspanning. Heb je het als gezin even iets moeilijker om rond te komen, dan kun je rekenen op een sociale toeslag. Want echt elk kind verdient dezelfde kansen, toch?

Agnes Hertogs

CEO Infino en mama van 3

Wie heeft er recht op?

Elk gezin dat in 2019 een bruto belastbaar jaarinkomen heeft van niet meer dan 31.605,89 euro. Het gaat dus niet meer alleen over welbepaalde sociale groepen zoals eenoudergezinnen, langdurig werklozen en langdurig zieken, maar echt om ieder gezin dat even wat minder euro’s op de rekening heeft staan.

Nog nieuw is de sociale toeslag voor gezinnen met drie kinderen, waarvan minstens eentje geboren in 2019 of later. Ben je in dit geval en verdien je bruto belastbaar als gezin meer dan 31.605,89 maar toch niet meer dan 62.424 euro, dan krijg je voortaan ook een sociale toeslag.

Eind december 2020 heeft 24% van de minderjarigen een sociale toeslag in het Groeipakket.


Wie komt in aanmerking voor een sociale toeslag?

Vanaf 2019 komen alle gezinnen in aanmerking voor een sociale toeslag op basis van hun bruto belastbaar inkomen.

De inkomensgrens die van toepassing is voor jouw gezin is afhankelijk van je gezinsgrootte en de geboortedatum van je kind(eren). Voor gezinnen met kinderen, allen geboren vóór 2019, moet je bruto belastbaar inkomen lager zijn dan 32.238,01 euro per jaar, ongeacht het aantal kinderen in je gezin.

Voor gezinnen met minstens 3 kinderen, waarvan minimum 1 kind geboren is vanaf 1 januari 2019 en recht heeft op de nieuwe bedragen van het Groeipakket, werd de inkomensgrens verhoogd tot 63.672,48 euro per jaar.

De sociale toeslag zal automatisch worden toegekend indien je gezinsinkomen geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit een leefloon, een inkomen vervangende tegemoetkoming of een inkomensgarantie voor ouderen.

groeipakket

Om hoeveel gaat het?

Op hoeveel sociale toeslag jouw gezin recht heeft, hangt af van je gezinsinkomen, de gezinsgrootte en wanneer de kinderen die in aanmerking komen om de gezinsgrootte te bepalen, geboren zijn.

Is je kind geboren voor 2019?
Welk basisbedrag krijgt je kind? ..dan krijg je als sociale toeslag dit bedrag.
kind met basisbedrag van € 97,73 49,75
kind met basisbedrag van € 180,83 € 30,83
kind met basisbedrag van € 259,49

 € 5,41

                    

Toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en mindervaliden (maandelijks)

Kind dat basisbedrag van € 97,73 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 107,04 in plaats van € 49,75

€ 107,04 

Verhoging toeslag voor eenoudergezinnen (maandelijks)

Kind dat basisbedrag van € 259,49 ontvangt, zal in dit geval een toeslag krijgen van € 24,87 in plaats van € 5,41

€ 24,87

Is je kind na 2019 geboren?

Is je kind geboren na 2019?

Deze toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen en de gezinsgrootte.*

Inkomensgrens ≤ 32.238,01 € / jaar  tussen 32.238,01 en 63.672,48 € / jaar
1 of 2 kinderen 53,06 € / maand 
> 2 kinderen 84,89 € / maand  63,67 € / maand


*De bedragen werden geïndexeerd op 1/09/2021. Het is dus mogelijk dat je voor deze datum minder ontving.

Berekening wanneer je kind na 2019 geboren is

Kinderen die een Groeipakket krijgen, kunnen vanaf januari 2019 recht hebben op een sociale toeslag als ze in een gezin wonen waarvan het maandelijkse inkomen voor een periode van zes opeenvolgende maanden:

 • lager ligt dan € 2.686,50 bruto. Op jaarbasis mag het gezinsinkomen het bedrag van € 32.238,01 bruto niet overschrijden;
 • tussen de € 2.686,50 bruto en € 5.306,04 bruto ligt. Op jaarbasis mag het gezinsinkomen het bedrag van € 63.672,48 bruto niet overschrijden. Deze inkomensgrens geldt enkel voor gezinnen met drie of meer kinderen waarvan minstens één kind het nieuwe basisbedrag van € 169,79 ontvangt.
calculator
Hoe aanvragen?

Hoe vraag je de sociale toeslag aan?

Het gezinsinkomen wordt in eerste instantie vastgesteld op basis van het aanslagbiljet inkomsten van het kalenderjaar 2 jaar voordien. Infino onderzoekt automatisch je recht op sociale toeslag en vraagt jouw gegevens op bij de FOD Financiën.

Wanneer jouw gezinssituatie wijzigt, kijken wij na of dit gevolgen heeft voor de uitbetaling van je Groeipakket en passen wij de bedragen aan.

Wanneer je geen sociale toeslag ontving en je vermoedt dat je er toch recht op hebt, neem je best contact op met Infino. Op basis van onderstaande voorwaarden kunnen we dit recht onderzoeken:

Je inkomsten van 2 jaar geleden waren te hoog maar je inkomen van de laatste 6 opeenvolgende maanden ligt lager dan het grensbedrag van 2.686,50 euro bruto belastbaar per maand of 5.306,04 euro per maand als je minstens 1 kind hebt dat het nieuwe basisbedrag van 169,79 euro ontvangt in het Groeipakket.

Download hiervoor formulier en bezorg het ons ingevuld terug of neem contact op met ons om je het document te bezorgen.
En hoe regel ik dat allemaal?

Alles gaat automatisch als je er recht op hebt. Ligt je gezinsinkomen op het aanslagbiljet waarop de uitbetaler - Infino bijvoorbeeld - zich moet baseren niet boven de € 32.238,01 dan krijg je dus vanzelf je sociale toeslag voor één jaar, het toekenningsjaar. Dat loopt normaal gezien van 1 oktober tot 30 september van het volgende kalenderjaar.

Er is wel een uitzondering: in 2019 kun je slechts sociale toeslag krijgen op basis van je aanslagbiljet van 2016 omdat het Groeipakket toen pas in werking trad.

Er is ook een alarmbelprocedure. Kun je aantonen dat je inkomen onlangs minstens zes opeenvolgende maanden onder de inkomensgrens lag, dan mag je zelf bij Infino je sociale toeslag aanvragen.

Extra informatie
Beroepsinkomsten en uitkeringen in binnen- en buitenland die meetellen:
 • Beroepsinkomsten voor werknemers (ook dienstencheques): belastbaar maandinkomen als werknemer. Om de verrekening van maandinkomen naar jaarinkomen te maken en dus ook rekening te houden met je vakantiegeld en je eindejaarspremie, vermenigvuldigen wij je belastbaar maandinkomen met de factor 14/12;
 • Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: netto-inkomsten als zelfstandige, vermenigvuldigd met de factor 100/80;
 • Vervangingsinkomens: uitkeringen voor werkloosheid of na faillissement, uitkeringen voor ziekte en voor bevallingsrust, uitkeringen voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet, uitkeringen voor arbeidsongevallen en voor beroepsziekten, (brug)pensioenen en vergoedingen uit groepsverzekeringen, overlevingspensioen en overgangsuitkering;
 • Diverse uitkeringen:
  • PWA-cheques
  • Opvanguitkeringen voor onthaalouders betaald door de RVA;
  • Verbrekingsvergoedingen: enkel het deel met betrekking tot het jaar van uitbetaling telt mee;
  • Achterstallen: enkel het deel met betrekking tot het jaar van uitbetaling telt mee;
  • Contractuele vergoedingen uit een groepsverzekering van de werkgever wegens ziekte, invaliditeit of ongeval die een inkomensverlies dekken: enkel de jaarlijkse rente van het lopende jaar telt mee;
  • Belastbare uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit ingevolge een private verzekering voor zelfstandigen en vrije beroepen;
 • Inkomsten als internationale ambtenaar: inkomsten die voortvloeien uit een tewerkstelling bij een Europese of internationale instelling, voor hun totaalbedrag, verminderd met de persoonlijke bijdragen tegen de door hun instelling van internationaal publiek recht verzekerde sociale zekerheidsrisico's.
Beroepsinkomsten en uitkeringen die NIET meetellen:
 • Groeipakket;
 • Alimentatie;
 • Leefloon;
 • Loon- en vakantiegeld in het kader van een flexijob;
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming;
 • Maaltijd- en ecocheques;
 • Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
 • Onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin;
 • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
 • Achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar;
 • Verbrekingsvergoedingen voor volgende jaren en vervroegd vakantiegeld.
Welke bewijsstukken moet je meesturen?
 • Werknemers: je loonbrief of een attest van de werkgever dat het maandelijkse belastbaar inkomen vermeldt;
 • Zelfstandigen: een verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds die het maandelijkse netto-inkomen vermeldt;
 • Internationale ambtenaren: je loonbrief of een attest van de werkgever dat het maandelijkse inkomen vermeldt;
 • Vervangingsinkomens: een attest van de uitbetalingsinstelling dat de maandelijks uitbetaalde bedragen vermeldt;
 • Geen inkomen: een attest van het OCMW waaruit blijkt dat er geen recht is op een leefloon of een equivalent van het leefloon.
Van wie tellen de beroepsinkomsten mee?

Je eigen beroepsinkomsten en/of uitkeringen en die van je partner of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt, tellen mee. Jullie vormen een feitelijk gezin als jullie:

 • samenwonen en gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres;
 • geen bloed- of aanverwanten zijn tot en met de 3e graad (dus geen ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders, ooms, tantes);
 • samen het huishouden regelen, hetzij financieel, hetzij op een andere ondersteunende manier.

Wat als je samenwoont met meerdere personen met wie je niet verwant bent tot en met de 3e graad?

Je vormt slechts een feitelijk gezin met een van die personen, volgens deze voorrang:

 1. de persoon met wie je gehuwd bent;
 2. de andere ouder van het kind;
 3. de persoon met wie je samen een gezinswoning hebt gekocht of gebouwd;
 4. de persoon met wie je samen de kinderen opvoedt;
 5. de persoon met wie je het langst samenwoont.

Wat als wij niet onmiddellijk in 2019 een sociale toeslag kunnen toekennen?

In 2021 ontvangen we van de belastingdienst (Federale Overheidsdienst Financiën) je belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen van 2019, verhoogd met de beroepsinkomsten. Als daaruit blijkt dat je gezinsinkomen het grensbedrag niet overschrijdt betalen we alsnog de sociale toeslag voor die maanden waarvoor je er geen ontving.

Breng ons altijd op de hoogte wanneer je gezinssituatie wijzigt.

Laat het ons zeker weten als:

 • je alleen gaat wonen;
 • je trouwt of gaat samenwonen;
 • er een kind bijkomt in je gezin voor wie je een Groeipakket ontvangt;
 •  een kind dat recht had op een Groeipakket je gezin verlaat;
 •  jij of je partner een inkomensvervangende tegemoetkoming (1), een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (2) of een integratietegemoetkoming (3) ontvangt;
 • jij of je partner een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen ontvangt;
 • je arbeidsongeschikt bent of je partner dat is;
 • jij of je partner uitkeringen voor een arbeidsongeval ontvangt;
 • je een overlevingspensioen ontvangt;
 • je een herziening van het aanslagbiljet 'aanslagjaar 2017 - inkomstenjaar 2016' ontvangt.

(1) Een inkomensvervangende tegemoetkoming is er voor personen met een beperking die niet (langer) in staat zijn om meer dan een derde te verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen.

(2)  Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (dit heet nu zorgbudget voor ouderen met een zorgnood) kan je ontvangen als je 65 jaar of ouder bent en je zelfredzaamheid beperkt is.

(3)  Een integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een beperking die bijkomende kosten hebben doordat ze minder zelfredzaam zijn.

Download hier het aanvraagformulier Sociale Toeslagen >>