Hi, we zijn Infino... Psstt.. onze service is afhankelijk per regio. Pick je regio, dan krijg je content op maat.

Waar woon je?

Je kan achteraf steeds je keuze wijzigen.

De schooltoeslag of de selectieve participatietoeslag

Infino zal zorgen voor de uitbetaling van de schooltoeslag!

De schooltoeslag is een jaarlijks extra budget voor kinderen die school lopen in een door de Vlaamse Overheid erkende instelling voor kleuter, lager of secundair en dit voor gezinnen die in aanmerking komen obv de inkomsten.

Het gezin hoeft hier zelf niets voor te doen. Het onderzoek en de betaling gebeurt automatisch. Een aanvraag is dus niet nodig. De betalingen starten vanaf september tem december.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag, ook selectieve participatietoeslag (kortweg SEPAR) genoemd, betaald via je Groeipakket-uitbetaler. Alle kinderen die school lopen in een door de Vlaamse Overheid erkende instelling voor kleuter, lager of secundair onderwijs komen in aanmerking voor deze toeslag.

Infino onderzoekt het recht op schooltoeslag voor jouw kinderen in het kleuter-, lager of secundair onderwijs. Wij doen dit op basis van de gegevens die de overheid ons verstrekt. Je moet dus zelf geen aanvraag indienen. Zodra het kan, betalen we deze toeslag uit. Als je er recht op hebt, ontvang je jouw schooltoeslag voor het einde van december. Dit kan in verschillende schijven wanneer je meerdere kinderen hebt. Kreeg bijvoorbeeld je jongste kind al een toeslag, maar je oudste nog niet? Geen paniek, de betaling volgt automatisch.


We merken dat deze schooltoeslag bij heel veel gezinnen vragen oproept. Wanneer ontvang je een schooltoeslag? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn? Om welk bedrag gaat het? In dit overzicht vind je een antwoord op al je vragen rond de schooltoeslag. Heb je toch nog een bijkomende vraag, aarzel niet om je Infino-klantenbeheerder te contacteren.

Daar hebben we toevallig een blog over...

Wat is de schooltoeslag?

De schooltoeslag is een extra tegemoetkoming voor kinderen die kleuter- lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling in Vlaanderen of Brussel. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aan bepaalde bijkomende voorwaarden voldoen.

Deze schooltoeslag vervangt vanaf schooljaar 2019-2020 de schooltoelage die tot nog toe betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Let wel, voor leerlingen in het hoger onderwijs blijft de afdeling Studietoelagen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs bevoegd!

Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?

Het exacte bedrag van de schooltoeslag is afhankelijk van verschillende parameters:

 • het type onderwijs dat je kind volgt
 • het gezinsinkomen
 • je gezinssituatie (gehuwd, alleenstaande, …)

Het kan sterk variëren, maar bedraagt nooit minder dan € 106,72 euro voor een kleuter, € 124,54 euro voor een kind in het lager onderwijs en € 193,68 euro voor een kind in het voltijds secundair onderwijs.

Op deze pagina

Welke invloed heeft het type onderwijs dat mijn kind volgt?

Het bedrag van de schooltoeslag is afhankelijk van het type onderwijs, per type gelden andere bedragen. Bovendien ontvangen interne* leerlingen een hoger bedrag dan externe leerlingen in dezelfde situatie. We maken een onderscheid tussen:

 • Kleuter onderwijs
 • Lager onderwijs
 • Secundair onderwijs
  • Voltijds
  • TSO of BSO: 3e leerjaar van de 3e graad voltijds (het zogenaamde 7e jaar)
  • Stelsel leren/werken
  • Verpleegkunde HBO5

* De gegevens van interne leerlingen zullen pas later in het schooljaar beschikbaar zijn, deze kinderen ontvangen in eerste instantie het bedrag van de externe kinderen, zodra de nodige informatie beschikbaar is, zullen zij een aanvulling bekomen als interne leerlingen.Wiens inkomen wordt meegenomen om het gezinsinkomen te bepalen?

Het gezinsinkomen wordt bepaald aan de hand van de personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als het kind, ook wel de ‘inkomensverstrekkers’ in het gezin genoemd. In het bijzonder gelden volgende regels:

 • Woont het kind bij beide ouders, dan zijn vader en moeder de inkomensverstrekkers
 • Woont het kind bij één ouder, dan is deze ouder samen met zijn/haar partner de inkomensverstrekker
 • Wordt het kind opgevoed door andere mensen (vb. grootouders, pleegouders, …) dan zijn deze opvoeders de inkomensverstrekkers.
 • Woont het kind alleen, of samen met zijn/haar partner, dan vormt het kind zelf met zijn of haar partner de inkomensverstrekker
 • Is het kind zelf gehuwd? (ongeacht of het alleen woont of nog bij de ouders), dan zijn de inkomensverstrekkers sowieso het kind zelf en zijn/haar partner

Woont een ouder of opvoeder samen met meerdere niet-verwante personen (tot en met de 3e graad). Dan wordt volgende regel toegepast:

 • Is de ouder of opvoeder met één ervan gehuwd of wettelijk samenwonend dan wordt dit de 2e inkomensverstrekker
 • Is één van deze personen de andere ouder van het kind, dan zijn beiden samen de inkomensverstrekkers

De persoon die met de ouder/opvoeder het langst samenwoont (even lang met meerdere personen, dan wordt het de ‘oudste’ persoon) wordt de 2e inkomensverstrekker.


Welke inkomsten bepalen of er recht is op de schooltoeslag?

We baseren ons bij de bepaling van het gezinsinkomen op de inkomsten van 2019.

Wat zijn de belangrijkste inkomsten die meetellen?

 • het bruto belastbare inkomen (beroepsinkomsten verhoogd met beroepskosten, en/of uitkeringen)
 • het netto belastbare inkomen als zelfstandige x 100/80
 • 80 % van de ontvangen onderhoudsgelden* volgens het aanslagbiljet (* Het gaat om onderhoudsgeld voor ex-partners, niet om alimentatie voor kinderen.) (voor onderhoudsgelden die je betaald hebt, wordt 80% van dit bedrag afgetrokken van je inkomsten)
 • het leefloon of equivalent
 • de inkomen vervangende tegemoetkoming
 • driemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik, d.w.z. van al je onroerende goederen, behalve je eigen huis en de gebouwen die je gebruikt voor beroepsdoeleinden (te vinden op het aanslagbiljet onroerende voorheffing)
 • eenmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden (te vinden op het aanslagbiljet onroerende voorheffing)
 • inkomsten uit het buitenland of inkomsten van een Europese of internationale instelling

En wat zijn de belangrijkste inkomsten die NIET meetellen?

 • alle toelagen uit het Groeipakket
 • alimentatie voor de kinderen
 • roerende inkomsten
 • achterstallen voor het verleden
 • verbrekingsvergoedingen voor de toekomst


Welke invloed heeft mijn gezinssituatie op de schooltoeslag?

Om te bepalen hoeveel je mag verdienen om in aanmerking te komen voor een toeslag, kijken we wie deel uitmaakt van je gezin op basis van het domicilieadres.

De personenlast in je gezin wordt uitgedrukt in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een toeslag. Om het aantal punten te bepalen, wordt gekeken naar je gezinssituatie op 31 augustus van dit schooljaar, dus op 31/12/2021 voor het schooljaar 2021-2022.

Wie?

Aantal punten

1 startpunt voor alle gezinnen, behalve de alleenstaande en zelfstandige leerlingen zonder kinderen

1

Elke persoon in het gezin die fiscaal ten laste is van de personen op wier inkomen de toeslag wordt berekend

+1

Elke leerling in het gezin die niet meer fiscaal ten laste is, maar niet voldoet aan de voorwaarden voor zelfstandige, gehuwde of alleenstaande leerling

+1

Elke persoon in het gezin die hoger onderwijs volgt of een bachelor-na-bacheloropleiding of een master-na-masteropleiding volgt. Het totaal aantal punten wordt verminderd met 1 punt en bedraagt nooit minder dan 0

+1

Elke persoon in het gezin die op 31 december van het betrokken schooljaar minstens 66 % gehandicapt is (minstens 4 punten in pijler 1)

+1

Totaal (pluspunten optellen)

Opgelet: voor dezelfde persoon in het gezin kan je vaak verschillende punten tellen.

Bijvoorbeeld: als een broer van de leerling fiscaal ten laste is én hoger onderwijs volgt én een handicap heeft, telt voor 3 punten.

= …


Op basis van je gezinsinkomen en het aantal punten, kan je uit onderstaande tabel aflezen of je in aanmerking komt voor de schooltoeslag.

 • Je inkomen ligt boven de maximumgrens: geen toeslag
 • Je inkomen is gelijk aan de maximumgrens: minimumtoeslag
 • Je inkomen is gelijk aan of lager dan de minimumgrens: volledige toeslag
 • Je inkomen ligt tussen de maximumgrens en de minimumgrens: gedeeltelijke toeslag (= percentage van de volledige toelage, berekening volgens formule)
 • Je inkomen is lager dan of gelijk aan een 10de van de maximumgrens: uitzonderlijke toeslag

Aantal punten van je gezin

Minimumgrens (euro)

Maximumgrens (euro)

0

12.153,01

24.857,23

1

21.061,72

34.905,15

2

23.762,15

42.700,21

3

26.033,87

48.462,26

4

27.405,54

54.709,49

5

28.762,93

62.412,38

6

30.120,24

67.628,49

7

31.477,58

70.421,64

8

32.834,91

73.180,53

9

34.192,25

75.945,64

10

35.549,60

78.887,32

11

36.906,99

81.476,01

12

38.264,30

84.358,79

13

39.621,64

87.065,15

14

40.979,04

89.830,32

15

42.300,94

92.595,40

16

43.546,36

95.360,61

17

44.791,77

98.125,74

18

46.037,16

100.890,86

19

47.282,58

103.656,09

20

48.527,97

106.421,19


Vorig jaar had ik recht op de studietoelage van de Vlaamse overheid, zal ik dit jaar sowieso opnieuw recht hebben op de schooltoeslag?

Dat is afhankelijk van het aantal punten dat aan je gezin toegekend wordt en van je belastbaar inkomen van 2019.


Wanneer wordt de schooltoeslag betaald?

De schooltoeslag wordt betaald tussen 9sept. en 31 dec., afhankelijk van het moment waarop we alle gegevens ontvangen hebben.

Indien u in aanmerking komt zal de betaling van de schooltoeslag automatisch gebeuren, u dient hiervoor geen aanvraag in te dienen.

Betaling is voorzien in:

 •  de loop van september/oktober voor gezinnen met enkel kinderen onder de 18 jaar in het kleuter-, lager en secundair onderwijs
 • van eind oktober tot december voor alle andere gezinnen

U ontvangt van ons een brief om de betaling te bevestigen.

Heeft u niets van ons ontvangen en meent u toch recht te kunnen hebben op de schooltoeslag, dan contacteert u ons best in januari 2022. Pas vanaf dan kunnen we uw manuele aanvraag onderzoeken.


Wij hebben een pleegkind in ons gezin, wordt ook voor hem/haar de schooltoeslag betaald?

Voor pleegkinderen die al langer dan 1 jaar in jouw gezin verblijven en die naar een school gaan die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap heb je inderdaad sowieso recht op het volledige bedrag van de schooltoeslag.

Dit bedrag is dus afhankelijk van de studies die het kind volgt en niet van jouw inkomsten of van de gezinsgrootte.


Wat zijn de bedragen voor het schooljaar 2021-2022?

Bron: Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Bedragen schooltoeslag 2021/2022

Kinderen uit

 

Minimum toeslag

Volledige toeslag

Uitzonderlijke toeslag

Kleuteronderwijs


Lager onderwijs

€ 106,72

 

€ 124,54

€ 193,69

€ 251,50

Secundair onderwijs

Gehuwde/zelfstandige/ alleenstaande leerlingen


Leerlingen in het 3e leerjaar van de 3e graad voltijds technisch of beroep secundair


€ 733,77

€ 3.364,02

-

Intern

€ 746,30

€1.915,34

-

Extern

€288,78

€ 1.165,08

€ 1.367,98

Alle anderen voltijds secundair onderwijs

Extern

€240,56

€ 970,80

€ 1.139,86

Intern

€ 621,92

€ 1.596,07

-         

 Deeltijds Secundair onderwijs/Syntra


Verpleegkunde in het hoger beroepsonderwijs - HBO5

 

 € 202,28

€ 553,11

€ 713,55

Externe

€ 854,00

€ 1.247,61

-         

Interne

€ 854,00

€ 3.746,80

-         Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen je maximaal één keer per maand een nieuwsbrief met wijzigingen in bedragen, nuttige tips, inspiratie over opvoeding en ander nieuws.